Vet du hva som gjelder for sko-/sulkyinfo?

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  05.10.2022
Artikkelbilde

Som trener er du ansvarlig for å informere om hesten skal gå med eller uten sko i løp, og hvilken type sulky hesten skal konkurrere med. Er du kjent med hvilke regler som gjelder for dette?

Ordningen der du som hestens trener må oppgi informasjon om hvilken balanse (med eller uten sko) og sulky hesten din skal gå med i løp trådte i kraft i Norge 1. juli 2021.

Bakgrunnen er at Rikstotos kunder og avtalepartnere har etterspurt denne informasjonen over tid. Informasjon om denne delen av hestens utstyr er altså noe som kundene mener er viktig når de skal spille på våre løp.
For at ordningen skal fungere etter intensjonen er det påkrevet at den informasjonen som oppgis er korrekt, og at den kommer så tidlig som mulig slik at spilleren får tid til å ta den med i sine vurderinger.

Ordningen stiller altså krav til at du som trener gjør gode forberedelser inn mot at hesten skal starte i løp, ved å planlegge bruk av utstyr og balanse på et tidlig tidspunkt.

Skoinformasjon (Løpsreglementets § 13-6 (5):
Kravet til at du som trener skal oppgi skoinformasjon innebærer at du skal opplyse om hesten din skal gå med eller uten sko på henholdsvis fram- eller bakbeina. For at det ikke skal oppstå usikkerhet rundt definisjonen av ulike beslag er det utarbeidet en egen beskrivelse av de ulike typene av beslag som finnes, og hvordan dette skal rapporteres inn som balanse på hesten (med eller uten sko).
Denne informasjonen finnes på DNTs hjemmeside, i et dokument som hester "skoinformasjon", under fanene "Lover og reglement".

Sulkyinformasjon (Løpsreglementets § 13-6 (4):
Som trener skal du også oppgi informasjon om hvilke type sulky hesten skal konkurrere i. Alle sulkyer som er godkjent for bruk i travløp er delt inn i to kategorier, henholdsvis "vanlig" sulky og "amerikansk" sulky. Denne kategoriseringen er også publisert på DNTs nettsider, i et dokument som heter "sulkyinformasjon", under fanen "Lover og reglement". 

Hvilke frister gjelder:
Dersom ordningen med sko- og sulkyinformasjon skal fungere etter formålet må korrekt informasjon være tilgjengelig så tidlig at spillerne gis anledning til å ta den med i sine vurderinger. For å få dette til er det viktig at du som trener har gode rutiner både for å planlegge hvordan hesten skal gå utstyrt, og at eventuelle endringer rapporteres inn via Min Side så snart det er klart.

Siste frist for å gjøre endring er uansett 15 minutter før start i det første totalisatorløpet den aktuelle løpsdagen.

Noen ganger kan det likevel inntreffe forhold som det er vanskelig å forutse på forhånd, og av hensyn til hestevelferden og sikkerheten har regelverket derfor inntatt to unntak for fristen på 15 minutter før løp 1.
Disse unntakene gjelder som følger:

  • Dersom hesten er rapportert inn å skulle konkurrere uten sko, men dette ikke kan gjennomføres av hensynet til hestens velferd, kan det gjøres endring også etter opprinnelig frist. 
    Endring der hesten var meldt inn som barfot på enten fram- eller bakbein kan altså endres til at hesten skal gå med sko helt frem til hesten kalles ut til defilering/prøvestart. 

    Slike endringer må meldes til innskrivningen (vekta) på banen, og det er en forutsetning at dette er informert om før hesten din ankommer banen for defilering og/eller prøvestart.

  • Dersom hesten er rapportert inn med amerikansk sulky, men dette ikke kan gjennomføres av hensynet til sikkerheten, kan det gjøres endring også etter opprinnelig frist.
    Endring der hesten var meldt inn med amerikansk sulky kan altså endres til at hesten skal gå med vanlig sulky helt frem til hesten kalles ut til defilering/prøvestart.

    Som for unntaket som gjelder skoinformasjon, skal en slik endring meddeles innskrivningen (vekta) på banen før hesten sendes ut til defilering og/eller prøvestart.

MERK: Unntakene skal benyttes i tilfeller der det inntreffer forhold som ikke kunne forutses på forhånd, og der forsvarlighetshensyn (velferd og sikkerhet) tilsier at det må gjøres endringer. Unntakene skal ikke brukes med det formål å sikre valgfrihet knyttet til balanse (med eller uten sko) og bruk av sulky så tett opptil løpet som mulig.

Hvordan oppgi sko- og sulkyinformasjon:
Når du innmelder hesten til travløp via nettinnmeldingen, blir du automatisk bedt om å oppgi denne informasjonen. Du klikker da på egne faner for om hesten skal gå med eller uten sko på henholdvis fram- og bakbein, samt om hesten skal benytte vanlig eller amerikansk sulky. 

Etter at innmeldingen foretatt, kan du som trener endre denne informasjonen selv i nettinnmeldingen, via fanen "Mine kommende starter", helt frem til fristens utløp (se eget avsnitt for frister). 

Nettinnmeldingen, som nå er en integrert del av din brukerkonto på MIn Side, kan brukes både via telefon og nettbrett, i tillegg til PC.

Hva skjer dersom det er oppgitt feil sko- og/eller sulkyinformasjon:
Det gjennomføres kontroller av at oppgitt sko- og sulkyinformasjon er korrekt på alle baner, og feilaktig eller mangelfull informasjon vil bli sanksjonert. Dommernemnder på alle baner vil fra og med onsdag 5.oktober 2022 bøtelegge slike forseelser med minimum kr. 1 000, -