Styremøte 3. februar

Skrevet av Det Norske Travselskap,  01.02.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

3. februar er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøtet i DNT publiseres på travsport.no når den er klar. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her.

Vedtakssaker
Vedtakssakene starter med behandling av DNTs budsjett 2023. Med bakgrunn i styrets signaler under styremøte nr. 15/22, legger administrasjonen også i år frem budsjettforslag med et underskudd på 25 millioner kroner.

Forslaget tar utgangspunkt i å opprettholde enkelte satsningsområder i strategiplanen. Budsjettarbeidet preges også av signaler gitt under strategiseminaret i september 2022, styremøtet i desember 2022 og tilbakemelding fra Landsrådet i november 2022. Administrasjonen oppfatter at det er en unison enighet i trav-Norge om å skåne løpspremiene i størst mulig grad. Det generelle premienivået (per løpsdag) opprettholdes. Vedrørende DNT-organisasjonens egne aktiviteter, så legges det opp til en videre satsning på aktivitetsstaller (fem nye inneværende år), videreføring av Til Start, banebidrag til travlag og administrasjonstilskudd til travforbundene. Med bakgrunn i mindre termininnskudd til klasseløpene over tid, foreslås en justering av premienivået på disse. Når det gjelder storløp, som Oslo Grand Prix og Ulf Thoresen Grand International forutsettes egenfinansiering fra henholdsvis Bjerke og Jarlsberg travbane.

Sak nummer 2 omhandler prosjekt banestruktur. Under forrige styremøte vedtok styret mandat for utredning av banestrukturen, samt å engasjere Oslo Economics til å utføre utredningen. Styringsgruppen er styret i DNT med generalsekretær som prosjekteier. I tillegg til dette skal Oslo Economics ha tilgang på en ressursgruppe, med travsportslig kompetanse. Administrasjonen presenterte forslag til ressursgruppe med bakgrunn i kompetanse, næringstilknytning, medbestemmelsesrett og organisatorisk forankring. Denne saken ble behandlet sirkulært av styret tidligere i januar og vedtatt mandag 26. januar.

I sak om Rikstotoklinikken Bjerke AS presenteres aksjonæravtale mellom aksjeeierne i Rikstotoklinikken Bjerke AS (RBK), i tillegg til at det legges opp til en gjennomgang av foreslåtte styremedlemmer til nytt styre for klinikken. Med godkjent aksjonæravtale og forslag til nye styremedlemmer kan det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i RBK for å foreta styrevalg.

Under sak 4 gir administrasjonen en status i oppfølgning av saker fra DNTs generalforsamling 2022, herunder Innlandet Travforbund sitt forslag angående medlemsoppfølgning og rekruttering.

Ny lov om pengespill innebærer et tydeligere skille mellom den sportslige virksomheten og spillvirksomheten. Dette innebærer blant annet at ansvaret for IT-funksjonen overtas av travsporten selv. Med IT-funksjonen menes felles driftsplattform, lisenser, telefoni/IP telefoni, innkjøpsavtaler (PCer, printere etc.), nettverk, teknisk vedlikehold og beredskap ved totalisatorløp og sportssystemet. Styret vil under sak 5 få presentert forslag til organisering av disse IT-oppgavene.

I 2009 og i forbindelse med ombygging av Bjerke Travbane, ble det inngått en låneavtale mellom NR og Bjerke Travbane Eiendom (BTE). Det ble stilt sikkerhet ved at NR hadde rett til motregning mot provisjon som NR skulle overføre til BTE. I forbindelse med ny pengespillov, og at det ikke lenger vil bli utbetalt provisjon til driftsselskapene fra NR, har ikke NR lenger sikkerhet for lånet. NR har med denne bakgrunn anmodet DNT om å gå inn som långiver. Administrasjonen vil presentere sine vurderinger i avklaringen av det finansielle behovet til BTE.

I 2021 (sak 5-3/21 og 9-11/21) ble Buskerud Trav Drift AS (BTD) samlet sett innvilget et lån på totalt 10 millioner kroner til oppgradering av bane og infrastruktur ved Myremoen Travbane, med forfall på tilbakebetaling innen 31.12.2022. Med bakgrunn i utsettelse av salg av Drammen Travbane har BTD søkt DNT om forlenget frist for betaling, og forslag til ny frist presenteres for styret.

I forbindelse med kommende generalforsamling i DNT, vil styret under sak nummer 8 få anledning til å komme med innspill til deres beretning for 2022.

Avsluttende vedtakssak er forslag på møteplan for ordinære styremøter i 1. tertial 2023.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet vil det informeres om møte i Svensk-Norsk Kaldblodskomité 17. januar og kommende oppdretterseminar i februar.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase. I tillegg til status hest får styret presentert nøkkeltall per 1. januar 2023 innenfor aktuelle områder knyttet til DNTs virksomhet, slik som medlemsutvikling, bedeknings- og fødselstall, eksport og import, antall hester på treningsliste og premieutvikling.  

Når det gjelder orienteringssak 5 og 6 så får styret en status vedrørende forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, samt prinsipper for fordeling av midler i henhold til ny forskrift, basert på høringsutkastet til denne. DNT har på nåværende tidspunkt ikke mottatt endelig forskrift fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). De siste signalene fra LMD var at forskriften vil komme i overgangen mellom januar og februar. En ny forskrift vil sette nye krav til hvordan fordelingen av midlene skal skje i travsporten, og DNT plikter å følge opp bruken av tilskuddet. Styret vil derfor orienteres om arbeidet med disse prinsippene.  

Det er rettet søksmål mot DNT fra en tidligere forbundsleder. Styret vil bli orientert om status i prosessen, herunder anke over kjennelse av 6. desember 2022 og DNTs anketilsvar av 20. januar 2023.

Styret i Norsk Trav AS (NT) avholdt styremøte 24. januar, der sakene i all hovedsak handlet om organisering av oppgaver innen travsporten. Det tillegger ikke styret i Norsk Trav AS å fatte beslutninger om organiseringen av disse oppgavene, men styret i selskapet har fattet vedtak om anbefalinger til styret i DNT. Styret vil derfor orienteres om disse anbefalingene.

I henhold til tidligere styrevedtak skal styret orienteres om mindre endringer som gjøres i forbuds- og karenstidslisten som følge av beslutninger i NEMAC og/eller EHSLC, og det vil orienteres om de endringer som iverksettes fra 1. mars 2023.

Styret i Norsk Hestesenter har innkalt til ekstraordinært møte i representantskapet for stiftelsen, for valg av et nytt styremedlem. Bakgrunnen for dette er at et styremedlem har valgt å fratre sin styreplass. Representantskapets medlemmer er bedt om å sende innspill på kandidater til nytt styremedlem. Styret i DNT orienteres om kandidaten som DNTs medlem i representantskapet har foreslått.