Styremøte 2. mars

Skrevet av Det Norske Travselskap,  28.02.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

2. mars er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her.

Vedtakssaker
Første vedtakssak er foreløpig årsregnskap for 2022. Administrasjonen presenterer foreløpig regnskap. Endelig behandling av årsregnskapet skjer på neste styremøte.

Sak nummer 2 omhandler fordeling av premiematrisen. I henhold til vedtatt budsjett for 2023 legges det opp til at det generelle premienivået (per løpsdag) opprettholdes. Det betyr en samlet premieutbetaling, inkludert oppdretterpremier, på 216 millioner kroner. I tillegg kommer eventuell egenfinansiering fra banene. Sentrale elementer i fordelingen er følgende:

  • Premiematrisen justeres i henhold til antall løpsdager (opprettholder det generelle premienivået)
  • Uttak av premiefond med 13,5 millioner kroner
  • Premiene til de åtte klasseløpsfinalene (kriteriet/derby begge raser/kjønn) reduseres med til sammen 1,5 millioner kroner på grunn av mindre populasjon/innskudd. Det er imidlertid fortsatt behov for egenfinansiering (subsidiering) fra DNT
  • Midlene til mønstringsløp utgår i sin helhet for å prioritere løpspremier

I saken er det foreslått hvilke tilskudd DNT skal bidra med til ulike storløp, utover premier fastsatt i premiematrisen.

Sak nummer 3 gjelder divisjonssystemet for varmblodstravere. Med bakgrunn i en stadig synkende hestepopulasjon, mangel på løpshester, samt forventet utvikling av færre tilgjengelige norskfødte varmblodshester de nærmeste årene, får styret presentert forslag om å åpne bronsedivisjonen for utenlandske hester fra og med «meeting 2» i 2023.

Administrasjonen har utarbeidet en handlingsplan etter de forutsetninger som ligger i budsjett 2023. Handlingsplanen bygger på travsportens strategiplan Trav 2025, og definerer mål og tiltak under følgende virksomhetsområder: sport, avl, hestevelferd, organisasjon samt IT og teknologi.

I forbindelse med styrebehandlingen av budsjettet ble det besluttet at startavgiftene ikke lenger skal avsettes i DNTs avlsfond. Dette medfører behov for å revidere fondets vedtekter, og styret får under sak 5 presentert forslag til vedtektsendringer.

Synergiserien 2025 ble vedtatt av styret i 2021. Ut fra antallet påmeldte hester og de tilbakemeldinger som er kommet, ser det ut som at tiltaket er godt mottatt i travsporten. Administrasjonen presenterer derfor under sak 6 et forslag om å videreføre tiltaket. Forslaget om videreføring hensyntar de strategiske retningene som ligger i strategiplan Trav 2025 vedrørende fokus på travhestens holdbarhet og at unge hester ikke skal utsettes for stor belastning for tidlig i karrieren.

Under sak om prinsipper for fordeling av midler i henhold til ny (kommende) forskrift om fordeling av overskudd fra pengespill på hest, presenterer administrasjonen forslag til modell om fordeling av tilskuddet. En ny forskrift vil sette nye krav til hvordan fordelingene av midlene skal skje i travsporten, og DNT plikter å følge opp bruken av tilskuddet. Det er lagt opp til at modellen tas i bruk dersom den ikke er i konflikt med innholdet i forskriften når denne er vedtatt.

Som følge av ny lov om pengespill er det behov for oppdatering i enkelte av driftsselskapenes vedtekter. Administrasjonen belyser disse behovene ovenfor styret og legger opp til oppfølgning ovenfor driftsselskapene slik at vedtektene endres i henhold til kravet.

Sak nummer 9 gjelder NRs premiefond. Premiefondet ble opprettet i 2005 med formål å sikre at premier til hesteeiere kan holdes på et likt og forutsigbart nivå også i tider hvor verdiskapningen i norsk hestesport er nedadgående. Fondet har fungert slik at det enkelte driftsselskap har betalt inn midler til premiefondet «i gode tider». Driftsselskapene har kunnet søke fondet om tildeling til premier. Etter innføring av ny pengespillov har NR gjort det klart at de ønsker å avvikle fondet i sin regi. NR har spurt DNT og Norsk Galopp (NG) om råd basert på ulike alternativer.

Sak om etablering av fond handler om muligheten for å etablere et fond med basis i inntekter fra eiendomssalg. Administrasjonen har fått i oppgave å utrede hvordan dette kan gjøres. Formålet med fondet vil være å sikre en langsiktig årlig avkastning til travsporten for fremtiden.

Innholdet i sak om Norsk Trav AS handler om ulike muligheter for fremtidig fordeling av arbeidsoppgaver i travsporten.

Styret har jevnlig blitt informert om oppfølgningen av saker fra generalforsamlingen 2022. Gjenstående sak gjelder iverksettelse av DNTs lov § 2-2 (4).  

Avsluttende vedtakssak gjelder forslag til DNTs generalforsamling 2023. Her bes styret vurdere enkelte generalforsamlingsforslag og lovendringer som administrasjonen har drøftet med DNTs Lovkomite. Innstilling til valgkomite og enkelte lovendringsforslag vil bli drøftet med landsrådet.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om status for kommende forskrift, siste møte i DNTs Lovkomite, avholdelse av oppdretterseminar, avsagte dommer (fire) fra DNTs Domskomité.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Når det gjelder orienteringssak om Rikstotoklinikken Bjerke AS, så gis det en orientering om foreslått styresammensetning, samt foreløpig årsregnskap og resultat av virksomheten per januar.

I saken om søksmål mot DNT får styret en oppdatering om status i prosessen.

Låneavtale mellom Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE) og NR ble styrebehandlet som sak 6-1/23. Styret blir orientert om styrebehandling av saken i BTE.

Det ser sendt ut forslag til endringsforskrift med formål å gebyrlegge stevneveterinærtjenester. Et gebyr på størrelse med det foreslåtte, vil for et helt år med en terminliste som i 2023 utgjøre hele 4,2 millioner kroner. Administrasjon vil arbeide med svar basert på høringsbrevet fra Mattilsynet. Høringsfristen er satt til 21. mars.