Styremøte 28. april

Skrevet av Det Norske Travselskap,  24.04.2023
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

28. april er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøter i DNT publiseres på travsport.no en uke før møtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. På styremøte 28. april skal styret behandle fire vedtakssaker og bli orientert om ni andre saker. Dette er siste styremøte før generalforsamling i DNT, som avholdes lørdag 29. april på Thon Hotel Oslo Airport. Alle dokumenter til generalforsamlingen får du her

Vedtakssaker
Første vedtakssak er regnskapsrapport. Styret har vedtatt et budsjettunderskudd på 25 millioner kroner for 2023, der det i tillegg forutsettes et uttak på 13,5 millioner kroner fra premiefond. Per 1. kvartal er underskuddet på 18,4 millioner kroner, hvilket er 400 000 kroner mer enn budsjettert.

Sak nummer to gjelder sammenslåing av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund. Formalitetene knyttet til sammenslåing av travforbund er omtalt i DNTs lov § 5.10. Begge forbundene har fattet vedtak på henholdsvis ordinær generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling innen lovpålagte frister. Konstituerende møte ble avholdt samme dag som vedtaket ble fattet på de ekstraordinære generalforsamlingene, der det ble besluttet at det sammenslåtte forbundet skulle hete Buskerud og Vestfold Travforbund, og at forbundet følger DNTs normallov for travforbund. Styret skal behandle om sammenslåingen godkjennes.

Under styremøte 2. mars vedtok styret å videreføre en modernisert utgave av Synergi-serien under forutsetning om tilstrekkelig deltakelse. Etter dette har administrasjonen sendt presentasjon og invitasjon til hingsteeiere og hingsteholdere, samt hatt bred kontakt med bransjen. Prosessen har vist at det både er velvilje og positivitet for en slik serie, men utfordringen er at hingsteeiere og hingsteholdere allerede har inngått avtaler for kommende bedekningssesong. Det forslås at det nedsettes en arbeidsgruppe som skal ha mål om å presentere et forslag til ny serie for 2028 senest i august 2023.

Siste vedtakssak gjelder generalforsamling 2023. Under dette sakspunktet gjennomgår styret ansvarsfordelingen i besvarelse av saker (årsberetning og forslagshefte), arbeidsplan for hvilke saker som bør behandles under de forskjellige tidsangivelser i forslagsheftet og seremonielle oppgaver.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om møte i avlskomiteen 29. mars og styremøte i UET 2. mai.

Under status hest, som for øvrig blir publisert månedlig på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

DNT, Svensk Travsport og Sleipner inviterte 17. april til et digitalt informasjonsmøte (webinar) om Avlssjansen. Under webinaret ble det gitt informasjon om stimuleringspakken og det var anledning for deltakere til å stille spørsmål. Totalt var det 52 deltakere som deltok på webinaret og det anslås at ca. 20 av disse kom fra Norge.

Under status i DNTs IT-aktiviteter vil styret gis en orientering om følgende, pågående prosjekter:

  • HNDP (Hestesportens nye digitale plattform)
  • Nytt sportssystem
  • Dagens sportssystem
  • Nettverksprosjekt på totalisatorbaner
  • Nye travsport.no
  • Ny IFD på totalisatorbaner

En av oppfølgningssakene fra DNTs generalforsamling 2022 gjaldt styrets anbefaling av utarbeidelse av instruks for DNTs Påtalekomite. Styret vil under denne saken bli orientert om instruksen som er utarbeidet av komiteen, gjeldende fra 1. april 2023.

I saken om søksmål mot DNT får styret en oppdatering om status i saken.

Under siste orienteringssak blir styret informert om tillegg til høringsnotatet av 21. september 2021 om DNS-blokkering av nettsted som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge.