Styremøte 29. september

Skrevet av Marius Lundstein,  27.09.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

29. september er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøtet i DNT publiseres på travsport.no to dager før styremøtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. I tillegg kan du lese forhåndsinformasjonen til styremøtet som ble avholdt 1. september her.

Møtet 29. september har en varighet på fire timer, der styret skal behandle i alt 7 vedtakssaker og 12 orienteringssaker. I tillegg vil styret gjennomføre en workshop påfølgende dag.

Vedtakssaker
Vedtakssakene starter med regnskapsrapport per 31. august, samt halvårsrapport for 2022 for underliggende selskaper. Regnskapet per 31. august viser et underskudd på kroner 11 898 167, som er et positivt avvik mot budsjett på kroner 893 875. Når det gjelder halvårsrapport for de underliggende selskapene så får styret presentert regnskap for Norsk Trav AS, Bjerke Travbane AS, Sørlandets Travpark AS, Totonor Eiendom AS og Bergens Traverbane AS. I tillegg til halvårsrapporten har DNT bedt de underliggende selskapene om en egen rapport vedrørende kostnadsutviklingen på energiforbruket.

Sak om status og konsekvenser av ny pengespillov omhandler status i ny forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest, samt informasjon om arbeidet knyttet til IT- og regnskapstjenester. Administrasjonen har på nåværende tidspunkt ikke mottatt ny forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest fra Landbruks- og Matdepartementet, og DNT avventer derfor denne. Videre vil styret bli orientert om arbeidet med overføring av oppgaver mellom Norsk Rikstoto (NR) og DNT. NR har nå sagt opp leveranseavtalen vedrørende regnskapstjenester per 31. mars 2023, og DNT jobber nå med innhenting av tilbud for tjenester og systemer knyttet til regnskap, samt utlysninger av stillinger for regnskapsførsel. Dette gjelder også for andre som har vært kunder av regnskapstjenestene fra NR og som har signalisert at de ønsker felles løsninger.

Første utkast til detaljert terminliste for 2023 legges frem for styret. Forslaget til terminliste inneholder totalt 385 løpsdager. Til sammenligning er det 400 løpsdager i terminlisten for inneværende år.

Når det gjelder tiltaket «Synergiserien 2025», så får styret presentert forslag til justering av regelverket gjeldende startberettigelse i serien. Justeringen kommer på bakgrunn av at det opprinnelige regelverket ikke fanget opp kaldblodshester og norskfødte varmblodshester som ikke er bedekt på norske hingstestasjoner.

DNT er ansvarlig raseorganisasjon for varmblodstraver og kaldblodstraver. Hver rase har sin egen avlsplan, som den retningsgivende planen for hvordan avl skal drives videre på rasen. Avlsplan for varmblodstraveren er gjennomgått og revidert hos Avlskomitéen og i administrasjonen. Styret får presentert forslaget til endringer i ny plan. Etter styrebehandlingen skal avlsplanen sendes til Norsk Hestesenter for uttalelse og deretter Mattilsynet.   

Siste sak blant vedtakssakene til styremøtet gjelder kriterier for utnevnelse av DNTs Eliteavlshopper. Kriteriene skal i henhold til regelverket revideres hvert femte år, og styret får presentert Avlskomiteens innstilling til reviderte rutiner og kriterier.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet vil det informeres om §7-møte avholdt 23. september, orientering fra avholdte forbundskonferanser, andelslag, sportssystemet, bidrag til upremierte hester og resultater fra årets Klasseløpsauksjon. Dette i tillegg til protokoll fra møte i Avlskomitéen og notat fra møte i Landsrådet.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

Regjeringen arbeider med ny dyrevelferdsmelding, og DNT har i samarbeid med Norges Rytterforbund, Norsk Hestesenter og Norsk Jockeyklub sett på hva hestesporten mener en ny dyrevelferdsmelding bør inneholde. Styret får under denne saken presentert organisasjonenes innspill til meldingen.

I saken om omdanning av stiftelsen Norsk Rikstoto, vil styret bli orientert om informasjon fra Landbruks- og Matdepartementet vedrørende godkjente vedtekter for stiftelsen.