Styremøte 26. oktober

Skrevet av Marius Lundstein,  24.10.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

26. oktober er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøtet i DNT publiseres på travsport.no to dager før styremøtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. I tillegg kan du lese forhåndsinformasjonen til styremøtet som ble avholdt 29. september her.

Møtet 26. oktober har en varighet på tre timer, der styret skal behandle i alt 7 vedtakssaker og 10 orienteringssaker.

Vedtakssaker 
Vedtakssakene starter med regnskapsrapport per 30. september. Resultatregnskapet viser et underskudd på kroner 20 323 000, som er et positivt avvik mot budsjett på kroner 1 746 000.  

Sak om virksomhetsoverdragelse av IT-sport omhandler overføring av oppgaver knyttet til DNTs sportssystem og tilhørende applikasjoner fra Norsk Rikstoto (NR) og til DNT. Styret får presentert avtale om virksomhetsoverdragelse av drifts- og forvaltningsoppgaver av sportssystemet. Som en konsekvens av overdragelsen må det etableres avtaler om vedlikehold, drift og forvaltning med henholdsvis Norsk Jockeyklub (NJ) og Norsk Hestesenter (NHS), som har sine data registrert i sportssystemet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) publiserte 18. oktober høringsnotat med forslag til «Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest». Administrasjonen vil gjennomgå de forhold i forskriften som man mener DNT må kommentere i et høringssvar. Videre vil det gjennomgås de tiltak som er gjort i DNTs organisasjon og de tiltak og møter med politikere og byråkrati som er planlagt.

Første utkast til detaljert terminliste for 2023 ble lagt frem for styret under forrige styremøte. Styret vedtok å sende ut forslaget på høring til driftsselskapene og travforbundene. Det er kommet høringssvar fra hele landet, og basert på høringssvarene skal styret behandle endelig forslag til terminliste.  

Saken om innmeldingsberettigelse i klasseløp omhandler innmeldingsberettigelse for to norskfødte travhester.

Det er utarbeidet et forslag til videre prosess med «Prosjekt Banestruktur», som vil involvere bistand fra et rådgivende konsulentbyrå til et forprosjekt, der hensikten er å utrede hvilke fakta som vil være vesentlig å undersøke for å kunne utarbeide et godt beslutningsgrunnlag.  

Siste sak blant vedtakssakene omhandler mulighetene for at man skal etablere Travkriterium og Travderby for ponnier, samt justering av regelverk for uttak til norgesmesterskap for ponnier.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet, vil det informeres om avholdte forbundskonferanser, status i IT- og økonomitjenester, møter i UET, andelslag og ny travtrenerutdanning.

Under status hest, som for øvrig blir publisert hver måned på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

I saken om VM på Yonkers orienteres det om DNTs ulike initiativ etter italienske Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziatas driving av den norskfødte hesten Cokstile. DNT har blant annet henvendt seg til NR om hvorvidt de er tjent med å tilby spill fra baner i staten New York, med tanke på at deres reglement for driving og bruk av pisk tillater handlinger som ikke er hestevelferdsmessig forsvarlig. De øvrige nordiske land har rettet tilsvarende henvendelser til sine nasjonale spillselskaper.