Høring – ny mønstringsløpsordning

Skrevet av Tron Gravdal,  28.01.2022
Artikkelbilde

Forslag til ny mønstringsløpsordning sendes ut på høring i organisasjonen.

Mønstringsløpsordningen har en historie som er godt over 30 år gammel. Den ble innført i 1988 (1986-årgangen). Bakgrunnen for innføringen av mønstringsløp var fordi man ønsket å gjøre noe med den relativt sett svake startprosenten for 3- og 4-årige hester. Opp igjennom historien har mønstringsløpsordningen hatt flere ulike ordninger og størrelse på godtgjørelse.

Revidering 2012
Den siste store revideringen ble foretatt i 2012. Den ordningen som ble vedtatt da gjaldt helt fram til og med 2019. Fra og med 2012 (årgang 2010) har ordningen vært slik at det har vært en total godtgjørelse på kr 16.000 fordelt mellom to løp á kr 8.000. For å oppnå godtgjørelse for begge løpene måtte minst et av løpene være avlagt innen 15. september. Den andre perioden varte frem til og med 30. november. I 2020 ble mønstringsløpene opprinnelig sløyfet, men da totalisatoravgiften ble ettergitt ble det allikevel besluttet at det skulle utbetales godtgjørelse på kr 5.000 for ett godkjent mønstringsløp.

Fjorårets revidering
Ved fjorårets revidering ble det vedtatt en endret ordning hvor godtgjørelsen er tredelt med kr 5.000 for godkjent mønstringsløp, kr 5.000 ved godkjent prøveløp og kr 5.000 ved første godkjente start i totalisatorløp. For å oppnå tilskudd for godkjent prøveløp må varmblodshestene avlegge dette innen utgangen av juni i 3-årssesongen, men kaldblodshestene har hele 3-årssesongen på å gjennomføre prøveløpet for å utløse godtgjørelse. Tilsvarende for godkjent start i totalisatorløp er innen utgangen av juni i 4-årssesongen for varmblodshestene, og i løpet av 4-årssesongen for kaldblodshestene.

I etterkant av fjorårets vedtak kom det kritikk fra en del av aktive og de samarbeidende organisasjonene. Spesielt gjaldt dette ordningen for varmblodshester.

Etter årsmøtet i Norsk Travtrenerforening i slutten av oktober sendte de inn en anmodning til DNT om at ordningen skal revurderes. Dette ble også støttet fra travavl.no. Også avlskomiteen har bedt om å få mønstringsløpsordningen til behandling. På DNTs styremøte i desember ble det besluttet at mønstringsløpsordningen skal revideres på nytt. Det ble bedt om at DNTs Avlskomite skulle få saken til behandling, og komme deretter komme med sitt råd til styret.

Overføres premier – helt eller delvis
Den viktigste målsetningen med bruk av midler til mønstringsløp er å øke startprosent og startfrekvens på norskfødte unghester. Dette gjennom at unghestene settes i regelmessig og kvalitetsfylt trening. Andre ønskede effekter er økt omsetning av norskfødte unghester.

Signalene fra de aktive er delte, men fra flere hold har det fremkommet et ønske om en deling av mønstringsløpspotten hvor en del av midlene fortsatt benyttes til støtte for godkjent mønstringsløp, mens resterende overføres premier og øremerkes unghestløp. Det har også vært fremmet tanker om at det går an å skille på rasene.

Av rent konkrete forslag til forvaltning av midler som overføres fra mønstringsløpspotten har det vært et ønske om å høyne premienivået i løpene som inngår i DNTs Unghestserie – dette spesielt for varmblodshester.

Et konkret forslag for kaldblodshestenes del er en ordning hvor 3-åringene kjører om minimum premieskala 200 (kr 20.000 i førstepremie) dersom løpets opprinnelige premieskala er under 200. Det er foreslått at denne ordningen gjelder for kaldblodshester i perioden fra og med 1. mars til og med 1. september. I tillegg bør det legges midler i overgangen fra 3- til 4-årssesongen som en forlengelse av DNTs Unghestserie.

Forslag til ny ordning
Administrasjonen innstilte i utgangspunktet på å skille på regelverket for rasene, men etter å ha lyttet til råd fra Avlskomiteen valgte DNTs styre å innstille på en løsning hvor både kaldblodshester og varmblodshester kan få godtgjørelse for ett godkjent mønstringsløp. Godtgjørelsen er i utgangspunktet foreslått å være kr 5.000. Resterende av de avsatte midlene i mønstringsløpspotten overføres til premier og øremerkes løp for unghester i tråd med ovennevnte forslag. For varmblodshestenes del i løp forbeholdt norskfødte hester.

Høring via Landsrådet
DNTs styre ønsker å høre organisasjonen syn i denne saken. Saken skal endelig besluttes på det neste styremøtet i DNT, den 24. februar. Torsdag 17. februar vil det avholdes landsråd. Høringsinnspill sendes via eget travforbund som er representert ved sin forbundsleder i landsrådet. Mønstringsløpssaken vil også diskuteres med de samarbeidende organisasjonene i dialogmøte onsdag 9. februar.