Kjenner du reglene for vaksinering?

Skrevet av Avls og hestevelferdsavdelingen,  04.02.2022
Artikkelbilde

Bestemmelsene for vaksinering av hester har vært endret på flere områder de siste årene, og det kan derfor være viktig å sette seg godt inn i de nye bestemmelsene.

Generelt om vaksinering:
Det er viktig å vaksinere alle hester, også unge hester, avlshopper osv. Antistoffer fra mor beskytter det nyfødte føllet de første levemånedene, og det anbefales derfor at føll vaksineres først fra ca. seks (6) måneders alder.
Husk uansett på at det kun er friske hester som skal vaksineres.

Vaksineringsprogram:
Alle hester må grunnimmuniseres med to vaksiner, vaksine A og B, som skal gis med et intervall på minimum 21 og maksimalt 60 dager imellom.
Fra og med 1.1.2018 gjelder også at alle hester skal gis en tredje vaksine, vaksine C, som skal settes i tidsrommet fra og med 120 til maksimalt 180 dager etter vaksine B.
Deretter skal hestene revaksineres årlig, dvs. minimum hver 365.dag.

De oppgitt tidsintervallene er absolutte. Det betyr at dersom et tidsintervall er overskredet må hesten grunnimmuniseres på nytt med vaksine A, B og C. Hesten kan starte i løp og delta på utstilling,kåring/avlsvurdering osv. etter å ha fått minimum vaksine A og B.

Bakgrunn for vaksinebestemmelsene:
Formålet med dette vaksineprogrammet er å sikre høy grad av immunitet mot hesteinfluensa i hestepopulasjonen vår. Jo flere hester i vår populasjon som har god immunitet, jo mindre sannsynlig er det at et utbrudd av hesteinfluensa vil få et omfattende og alvorlig omfang i Norge.

For å opprettholde en god beskyttelse mot influensasykdom, samt å hindre at smitte spres til eget miljø, anbefales det at aktive løpshester vaksineres ca. hver 6.måned.

Endringene som er gjort i vaksinebestemmelsene innebærer at disse nå i all hovedsak er harmonisert med de øvrige Europeiske landene, både for trav- og galoppsporten. Det er viktig også med tanke på norske hesters mulighet for å starte i andre land.

Karenstid og føring i hestepasset:
Fra og med 1.1.2021 er minimums karenstid for vaksiner satt til fem (5) døgn, jf. DNTs Forbuds- og karenstidsliste.

Alle vaksiner skal føres inn i hestens pass av behandlende veterinær, og husk også på at etiketten med vaksinens batchnr. skal limes inn i passet sammen øvrige opplysninger om vaksineringen. Kravet til at informasjon om vaksiner skal føres i hestepasset gjelder også i tilfeller der dette er rapportert til DNT. 

Fullstendige vaksinebestemmelser finner du her.