Styremøte 9 og 10. desember

Skrevet av Marius Lundstein,  07.12.2022
Artikkelbilde
Foto: Hesteguiden.com

9-10. desember er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøtet i DNT publiseres på travsport.no to dager før styremøtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her.

Styremøtet i desember går over to dager, fra fredag 9. til lørdag 10. desember. Styret skal behandle i alt 15 vedtakssaker og 17 orienteringssaker.

Vedtakssaker
Vedtakssakene starter med regnskapsrapport per 31. november. Resultatregnskapet viser et underskudd på kroner 23,3 millioner, som er et positivt avvik mot budsjett på kroner 1,57 millioner.   

Sak nummer to omhandler DNTs budsjettforutsetninger. Det er knyttet stor usikkerhet til DNTs inntekter for 2023. Styret i Norsk Rikstoto (NR) vil behandle sitt budsjett senere i desember. DNT kjenner heller ikke til resultatet av høringsrunden vedrørende forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Med bakgrunn i dette vil styrebehandling av DNTs budsjett først kunne skje i januar 2023. Administrasjonen vil under dette styremøtet belyse de ekstrakostnadene som DNT allerede har eller vil påta seg med tanke på ny lov om pengespill, samt informere styret om de tradisjonelle kostnadene som omhandler aktivitet i DNTs organisasjon.

I sak om prinsipper for fordeling av midler i henhold til ny forskrift, fremlegger administrasjonen sine vurderinger for fremdriftsplan og overgangsordning knyttet til hvordan overskuddet fra pengespill på hest skal fordeles. Gjennom ny lov og forskrift vedrørende pengespill på hest vil ikke totalisatorløpene lenger anses som en innsatsfaktor for Norsk Rikstotos spillvirksomhet, men som en aktivitet som DNT kan utdele tilskudd til, på lik linje med øvrige formål. Overføringene til totalisatorbanene og driftsselskapene har de siste årene vært basert på «inntektsfordelingsmodellen». Inntektsfordelingsmodellen innebærer at en prosentandel av NRs dekningsbidrag (spillomsetning minus spillpremier) fordeles banene gjennom en fordelingsnøkkel. En ny forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest vil imidlertid sette krav til hvordan tilskuddsmottaker forvalter midlene, og flere av kriteriene i dagens inntektsfordelingsmodell vil ikke være mulig å videreføre etter at den nye forskriften trer i kraft.

Under siste styremøte 26. oktober vedtok styret å engasjere Oslo Economics til å utarbeide et mandat for «Prosjekt Banestruktur». Dette er gjennomført og administrasjonen vil presentere forslaget til Oslo Economics for styret.

Sak fem omhandler Rikstotoklinikken Bjerke AS. Denne saken er unntatt offentlighet.

Under sak seks om evalueringen av Klasseløpsauksjonen vil styret få presentert resultatene fra spørreundersøkelsen som er gjennomført hos kjøpere og selgere, samt innspill fra samarbeidende organisasjoner, herunder Travavl.no og Veikle Balder. Resultatene fra undersøkelsen og andre tilbakemeldinger vil bli vurdert i arbeidet med neste års auksjon. Administrasjonen har som mål å kunne presentere hvordan Klasseløpsauksjonen 2023 gjennomføres i forbindelse med DNTs oppdretterseminar som avholdes 17-19. februar på Thon Hotel Linne.

Innavlsgraden for kaldblodshesten øker med en fart som er over det anbefalte. Dette kan føre til negative effekter på blant annet fruktbarhet, helse og prestasjon, dersom utviklingen ikke snus. Svensk-Norsk Kaldblodskomité har drøftet forslag til innavlsdempende tiltak, og styret vil ta diskusjonen videre i møtet.

Avlsplan for varmblodstraver er etter siste styrebehandling gjennomgått i møte med DNTs avlskomité, og det er gjort justeringer i planen. Administrasjonen vil under styremøtet presentere oppdatert forslag til ny avlsplan for varmblodstraver.

Sak 10, 11, 12 og 13 omhandler DNTs reglementer. DNT har årlig en revidering av sine reglementer, med virkning fra og med 1.1. påfølgende år. Basert på innsendte forslag til endringer og administrasjonens egne vurderinger, får styret presentert forslag til endringer i DNTs Avls- og registreringsreglement, DNTs Løpsreglement, DNTs lisensbestemmelser og DNTs Antidopingreglement.

Styret behandlet sak om oppfølgning av saker fra DNTs generalforsamling under møte 30. juni. Under sak nummer 14 på dette styremøtet vil administrasjonen orientere styret om status i arbeidet.

DNTs generalforsamling 2023 avholdes lørdag 29. april på Thon Hotel Oslo Airport. Det er styret som innkaller til generalforsamling, og styret får under siste vedtakssak presentert forslag til innkalling.

Sak 9, om dommere til kårings- og avlsvurderingsnemd, er ikke omtalt i denne informasjonen med bakgrunn i at saken ikke er ferdigstilt på publiseringstidspunkt.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene til dette styremøtet vil det informeres om dialogmøte med Norsk Rikstoto, andelslag og status i Bjerke Travbane Eiendom ved styreleder Veivåg og daglig leder Heltberg. I tillegg vil det legges frem en rekke protokoller/notat/referat fra avholdte møter i DNTs komiteer/råd/utvalg. Det vil også presenteres regnskapsrapport for alle underliggende selskap pr. 3. kvartal.

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase. I tillegg til status hest får styret ved dette styremøtet presentert nøkkeltall per 30. november innenfor aktuelle områder knyttet til DNTs virksomhet, slik som medlemsutvikling, bedeknings- og fødselstall, eksport og import, samt antall hester på treningsliste.  

Under orienteringssak nummer 10 fremlegges DNTs høringssvar til forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest. Landbruks- og matdepartementet har ikke signalisert tidsestimat for endelig beslutning om forskriftens innhold, men det antas at LMD ønsker den iverksatt fra 1. januar 2023.

Det er rettet søksmål mot DNT fra en tidligere forbundsleder. Styret vil bli orientert om den videre prosessen og rettsaken er berammet til 9. og 10. januar i Oslo Tingrett.

Avlsstall er et konsept som ble iverksatt i 2021. Målet med konseptet var å skape en forenklet form for å være oppdretter av norskfødt hest i Norge. Styret får presentert en status i arbeidet med avlsstall, som per utgangen av november har økt til totalt 17 staller.

I henhold til tidligere styrevedtak skal styret orienteres om mindre endringer som gjøres i forbuds- og karenstidslisten som følge av beslutninger i NEMAC og/eller EHSLC, og styret vil bli orientert om de endringer som planlegges med virkning fra 1. februar 2023.

Under styreseminar 30. september år, signaliserte styret overfor administrasjonen et ønske om å styrke informasjons- og kommunikasjonsarbeidet, herunder med tanke på generell omdømmebygging, rekrutteringstiltak og strategisk arbeid mot politiske myndigheter og byråkrati. Administrasjonen vil i denne orienteringssaken drøfte forslag til ideer med styret.