Styremøte 1. september

Skrevet av Marius Lundstein,  30.08.2022
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

1. september er det styremøte i DNT. Her får du sakslisten til møtet og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.

Sakslisten til styremøtet i DNT publiseres på travsport.no to dager før styremøtet. Se sakslisten og protokoller fra tidligere styremøter her. Møtet 1. september har en varighet på tre timer, der styret skal behandle i alt 6 vedtakssaker og 12 orienteringssaker.

Vedtakssaker
Vedtakssakene starter med regnskapsrapport per 30. juni og 31. juli 2022. Resultatregnskapet per 31. juli viser et underskudd på 8 487 904 kroner som er et positivt avvik mot budsjett på 977 451 kroner.

Neste sak omhandler status og konsekvenser om ny pengespillov i Norge. En konsekvens av den nye pengespilloven er at det skal etableres et klarere skille mellom spill- og sportsvirksomheten. En ny lov om pengespill skal tre i kraft 1. januar 2023 og det vil være en rekke forhold hestesporten må løse på relativt kort tid. DNT avventer også høringsutkast fra Landbruks- og matdepartementet om hvordan fordelingen av spilloverskuddet fra pengespill på hest skal være. Styret vil under denne saken få presentert status i arbeidet tilknyttet dette, samt de siste signalene fra Norsk Rikstoto.

Terminlisten 2023 ble første gang behandlet på styremøtet 25. mai. Driftsselskaper og travforbund hadde 15. juli som frist for å gi innspill. Administrasjonen vil presentere innspillene og sine vurderinger for 2023. Utfordringen er som alltid å få de rette hestene til å møte hverandre, og skape likeverdig konkurranse. Rent sportslig er dette en viktig sak, men også for spillproduktet – og dermed sportens inntjening. I 2023 vil det bli enda viktigere å forsøke å styre ulike typer hester inn i ulike type løp, med mål om å sikre jevne/rettferdige travløp og gode spilleløp.

Videre er fordelingen av V75-dager et viktig fundament for hele terminlisten. Mange av disse løpsdagene ligger fast i den skandinaviske spillkalenderen, og det foreslås ingen større endringer på selve profilen. Det er laget et forslag til terminliste for V75-dagene som foreslås sendt ut til driftsselskapene for uttalelse.

Det nærmer seg høst og det er klart for travforbundenes høstkonferanser. Administrasjonen har samlet inn oversikt over når travforbundene skal avholde sine konferanser og vil under styremøtet avklare hvilke personer som skal representere DNT på de ulike konferansene.

Under styremøte nr. 8 i slutten av juni uttrykte styret et ønske om å starte en prosess for en total gjennomgang og analyse av banestrukturen for norsk travsport. Videre mente styret at salg av enkeltbaner er prematurt før resultatet av denne analysen foreligger, jfr. sak 2-8/22 i styreprotokoll nr. 8. Det legges opp til en innledende diskusjon om prosess for dette analysearbeidet.

Siste sak blant vedtakssakene omhandler Sørlandets Travpark AS og Epona Ridesenter. Styreleder har bedt om at denne saken tas opp til vurdering, med tanke på et eventuelt kjøp av anlegget til Epona Ridesenter. Administrasjonen har gjort foreløpige undersøkelse og vurderinger, og vil be om styrets tilbakemelding om saken skal ha videre oppfølgning på dette grunnlaget.

Orienteringssaker
Orienteringssaker består i hovedsak av saker der administrasjonen orienterer styret om aktuelle oppgaver, prosjekter, organisasjonssaker eller lignende. Blant de overordnende orienteringene under dette styremøtet vil det informeres om Klasseløpsauksjonen, DNTs deltakelse på Dyrsku’n, fremdrift i utredning av andelslagsløsning, den nye travtrenerutdanningen og kommende Landsråd 11. september.  

Under status hest, som for øvrig månedlig blir publisert på travsport.no her, får styret en status i antall starthester, utvikling i antall løp, antall hester i løp, utviklingen i antall starter per hest, samt innkjørt per hest – fordelt på rase.

17. august ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vestenfjeldske Travforbund, og administrasjonen legger frem en orientering tilknyttet denne generalforsamlingen.

Ledere av travforbund har avholdt et eget forbundsledermøte 10. august. Referat fra dette møtet legges frem for styret.

Bjerke Travbane Eiendom avholdt ekstraordinær generalforsamling 15. august. Her ble det vedtatt å fisjonere ut fem datterselskaper av Bjerke Travbane Eiendom. Fisjoneringen gjøres på et forretningsmessig grunnlag, der formålet er å organisere seg på en best mulig måte med tanke på salg av de tomteområdene det er aktuelt å selge.

Under orienteringssaken om tolldeklarasjoner vil styret bli orientert om administrasjonens arbeid med nye rutiner knyttet til startpapirer på travhester, etter pålegg fra Tolletaten.

DNTs Avlsfond ble iverksatt ved årsskiftet, og status per 25. august viser at det totalt er tatt ut 1 215 283 kroner, fordelt på 168 uttak. Av det totale uttaket er 975 500 kroner utbetalt for registrering av føll, mens det er utbetalt 239 783 kroner for kjøp av unghest. Total saldo i avlsfondet er 12 154 717 kroner.

Neste ordinære styremøte er berammet til 29. september.