DNTs lov er oppdatert

Skrevet av Marius Lundstein,  21.10.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

DNTs lov er oppdatert med de lovendringene som ble vedtatt under generalforsamlingen i DNT i september og ny versjon er publisert på travsport.no.

Under DNTs generalforsamling i september ble det vedtatt lovendringer. Oppdatert versjon av DNTs lov, inkludert normallov for travforbund og travlag, får du nå under siden for «Lover og reglement» på travsport.no. Går direkte til siden ved å klikke her.

Under følger endringene i DNTs lov (uthevede setninger). I tillegg er det gjort enkelte redaksjonelle endringer i lovnormene ved blant annet tydliggjøring av lovhenvisninger.

DNTs LOV:

§ 1.6 Kontingent

(2) De enkelte medlemmene i alle travlag er forpliktet til å betale en årlig medlemskontingent til sitt travlag. Denne kontingenten fastsettes av det enkelte travlags generalforsamling. Medlemmer som tildeles æresmedlemskap eller hederstegn i DNTs organisasjonsledd, unntas krav om betaling av medlemskontingenten.

§ 3.3 Generalforsamlingens oppgaver

Generalforsamlingen skal:

1. Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene delegater. FullmaktsKomiteen fungerer også som tellekorps.

§ 6.3 Medlemskap i travlaget

(4) For å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen i travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten for pr. 31.12 året før, med unntak av travlagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, jfr. § 1.6 (2). Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder.

§ 7.6 Lovkomiteen

(2) Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som styret forelegger forelegges. Lovkomiteen kan også selv fremme lovendringsforslag til styret. Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen.

Ny tekst/overskrift på kap. 7 i DNTs lov: Komiteer og verv Landsråd

§ 7.8 Landsrådet

(1)  Landsrådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret i DNT. Styret skal foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til DNTs generalforsamling i samråd med Landsrådet, jfr. DNTs lov § 4.3 l).

(2)  Landsrådet består av styrelederne i travforbundene tilknyttet DNT, med respektive nestleder som varamedlem. Styret i DNT, inkludert varamedlemmene, samt generalsekretær har møte- og talerett.

(3)  Landsrådsmøtene ledes av rådets ordfører. Ordfører og varaordfører velges blant og av rådets medlemmer for ett (1) år med mulighet for gjenvalg. Valget foretas senest på første landsrådsmøte etter DNTs generalforsamling. Landsrådets ordfører har møte- og talerett, men uten stemmerett ved styrebehandling av saker som styret i DNT har bedt om råd fra Landsrådet.

(4)  Landsrådet holder møte minimum tre ganger i året og ellers når det blir forlangt av ordfører eller styret.

 

LOVNORM FOR TRAVLAG:

§ 6 Medlemskontingent og avgifter

(1) Medlemskontingenten for neste år fastsettes av travlagets generalforsamling med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak, jfr. DNTs lov § 3.3 pkt. 9, og betales forskuddsvis. Medlemmer som tildeles æresmedlemskap eller hederstegn i DNTs organisasjonsledd, unntas krav om betaling av medlemskontingenten.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet

(1) For å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen i travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten for pr. 31.12 året før, med unntak av travlagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, jfr. DNTs lov § 1.6 (2). Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges  til tillitsverv etter å ha vært medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder.