Per Dag Hole slutter i Norsk Trav AS

Skrevet av administrasjonen,  01.11.2021
Artikkelbilde

Med de oppgaver som Norsk Trav AS står overfor, har styret i forståelse med Per Dag Hole kommet fram til at det beste for selskapet er at nye krefter tar over det daglige administrative ansvaret. 

Per Dag Hole fratrer dermed stillingen som daglig leder fra og med 1. november, men vil være tilgjengelig for selskapets styre de nærmeste tre månedene.

Norsk Trav AS ble etablert som et datterselskap av DNT. Selskapet ble stiftet med det formål å være et selskap som ivaretar driftsansvaret for travsporten i Norge.

Prosessen med omorganisering av norsk hestesport, for å tilpasse seg Landbruks- og matdeparte-mentets endringer i konsesjonen til Norsk Rikstoto, med et klarere skille mellom sport og spill, har vært en tung prosess. Selv om mye er på plass, så har omorganiseringen både dratt ut i tid og møtt på lokale utfordringer.

I prosessen har ikke den administrative ledelsen av selskapet blitt gitt tilstrekkelig spillerom i kommunikasjonen med berørte parter i hestesporten, noe som har medført uklare ansvarsforhold og bidratt til svekket autoritet for den daglige ledelsen av selskapet. Slik styret i selskapet ser det, vil et skifte av selskapets daglige ledelse bidra positivt med å gi selskapet ny energi og tillit blant selskapets samarbeidspartnere.

- Vi er takknemlig for den innsatsen Per Dag Hole har lagt ned for både DNT og Norsk Trav over tid og ønsker han lykke til med nye utfordringer etter hvert, sier styreleder Svein Morten Buer.

- For å kunne være den øverste administrative leder i Norsk Trav AS er det en forutsetning at daglig leder har legitimitet og nødvendig autoritet. Den er ikke lenger tilstrekkelig til stede. I samråd med styrets leder, har jeg på denne bakgrunnen tatt beslutning om at jeg fratrer stillingen som daglig leder i Norsk Trav AS, sier Per Dag Hole.

Stillingen som daglig leder i Norsk Trav AS vil bli lyst ut med det første.

Sportssjef Tron Gravdal er konstituert som daglig leder for selskapet inntil stillingen er besatt.


Oslo, 1. november 2021

På vegne av styret i Norsk Trav AS
Svein Morten Buer
Styreleder