Weum's Corner

Skrevet av Knut Weum,  04.05.2021
Artikkelbilde
Weums Corner. Foto: Hesteguiden.com

Det er lenge siden Weum’s Corner har vært på trykk. Prioriteringen har det siste året vært å videreutvikle organisasjonen og bygge politisk forståelse for hva trav- og galoppsporten trenger av rammebetingelser.

Å bygge politisk forståelse for hva trav- og galoppsporten trenger av rammebetingelser er i utgangspunktet ingen lett oppgave, og for å lykkes er det behov for at organisasjonen står samlet om oppgaven over tid. Derfor er det også både skuffende og skummelt når enkeltsaker taes ut av den store sammenhengen og problematiseres ensidig.  Når det skjer bremses organisasjonsutviklingen, og muligheten for å oppnå positiv politisk oppmerksomhet omkring vår sak forvitrer i en rasende fart.

I den siste tiden har det vært stort søkelys på Rikstoto Direkte og bortfallet av Norsk Rikstotos fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med etableringen av Norsk Trav AS. Saken er ensidig framstilt, og det er ikke så rart dersom agendaen er å unngå forandringer og spesielt etableringen av Norsk Trav AS. 

La oss begynne med det siste - Norsk Trav AS. Det er ingen ny tanke, første gang den ble fremmet var i den berømte Webster-skissen: «Ny Webster skisse ble fremmet 24. mars 1995, som la vekt på å skille forretning- og organisasjonsdrift. Det ble opprettet egne driftsselskaper på hver enkelt bane og NR skulle ha overordnet økonomisk kontroll for alt totalisatorspill».
Detaljene finnes i OT-Prop nr. 10 1996. Styringsformen i Norsk Rikstoto (NR) ble et representantskap på 18 personer og et styre på fem og sporten beholdt makten.

Sporten forlot dette opplegget frivillig gjennom møter med LMD i perioden 2008/2009. Da forsvant representantskapet og sporten innstiller via innstillingsrådet til styresammensetning, LMD oppnevner og slik er det fortsatt. Norsk Trav AS er opprettet først og fremst for å sikre skillet mellom forretning og forening, og sikre de store overføringene til sporten når det gjelder både drift og premiepenger mot avgift. Hverken NR eller DNT tåler flere rettsaker økonomisk når det gjelder mva.

Så over til de etter hvert berømte 16 mill. kr som en del medlemmer og fagpressen lager føljetong på. Grunnlaget for de endringene som nå gjennomføres bygger på følgende:

Ny konsesjon for NR (2017) krevde vesentlige endringer og NR skulle bli et rent spillselskap. Ansvar for banene og gjennomføring av totalisatorløp skulle overføres til sporten. Sitat fra gjeldende avtale mellom NR og DNT følger nedenfor:

1.4 Trav- og galoppsport med totalisatorveddemål er organisert slik at NR forestår sammen med sentralforbundene alle aktiviteter knyttet til totalisatorspillet. NR har ansvar for alt totalisatorspill, mens henholdsvis DNT og NJ har ansvar for alt annet knyttet til gjennomføring av totalisatorløp og arrangementer.

Ovennevnte betyr at DNT og NJ fikk oppgaver som er knyttet til skattepliktig virksomhet. Siden DNT er en skattefri organisasjon, måtte det etableres en skattepliktig enhet i DNTs eie til å stå for denne virksomheten.

Når sporten ble orientert om Rikstoto Direkte og mva. registrering i §7 møte fremkom det også betydelig oppside i dette veivalget.  Dette har ikke fremkommet i dekning av saken i fagpressen. Selv om det var fusjonen mellom Bjerke Travbane AS og Norsk Trav AS som var avgjørende for tidspunktet endringen av mva.-behandlingen ble gjort, så måtte NR ha endret sin mva.-behandling uansett med de planer de hadde for utvikling av fremtidige spillprodukter. Dette er bakgrunnen for at styret i NR vedtok registreringen, slik sporten oppfattet situasjonen.

Dagens styringsstruktur gir all makt til konsesjonsleverandøren (LMD) og det til enhver tid sittende NR-styret gjennom stiftelsesloven. All risiko for tap påhviler sporten. Uheldige veivalg i NR vil medføre endringer i overføringene til sporten. Her kommer noen eksempler:

NR sitat fra §7-møte 2019: I 2017 hadde Norsk Rikstoto en egenkapital på 77,9 MNOK. Bokettersynet 2015/2016 medførte en reduksjon på 36 MNOK. Det medfører at vi nå må betale inn ytterligere 30 MNOK for 2017/2018 etter at lagmannsrettens dom blir stående, da er egenkapitalen på 5 MNOK. I tillegg viser omsetningen fremdeles en nedgang i høst etter at Norsk Rikstoto kuttet kostnader på 25-30 MNOK i 2019. Til tross for dette er det fare for at egenkapitalen kan gå tapt allerede i 2019 hvis omsetningsnedgangen ikke stabiliserer seg.
Konklusjon: Egenkapitalen var tapt, som medførte mindre overføringer til sporten for å dekke tapet.

I desember 2020 uttalte sporten følgende: Tallene for 2021 innebærer at gevinstandelen øker fra 67,3 % i 2019 til 69,25 % i 2021. Dette er to prosentpoeng, som utgjør 50,0 mill. kr i økt gevinstandel eller tilsvarende negativt i dekningsbidrag for sporten. Med bakgrunn i hestepopulasjonens utvikling vil dette etter vår oppfatning forsterke den negative utvikling av antall starthester. I forhold til omsetningen mener vi dette er en farlig utvikling for alle parter. Når andel utenlandske spill øker og sender utenlandske provisjoner opp med ca. 40 mill. kr. så forsterker dette nedgangen i overføringer til sporten. Dette ble gjennomført på tross av tidligere protester fra sporten sin side.     
Konklusjon: Reduserte overføringer til sporten og fortsatt nedgang i omsetning. 

Dette fortsetter i 2021 og DNT-styret måtte be NR flytte budsjettmidler fra DNT til banene for å sikre banedriften økonomisk. En ytterligere nedgang i overføringene til sporten i 2021 følger nedenfor. 2020-tallene er utelatt pga. koronasituasjonen og at regnskapet ikke er godkjent av styret i NR.

Jeg begynte dette innlegget med å sikre innflytelse på vegne av sporten overfor våre omgivelser. Politisk kan det nevnes fjerningen av statsavgiften som ene og alene reddet den økonomiske situasjonen i 2020. Stortinget vedtok at fjerningen skulle komme formålet til gode. Nok en gang ble det slik at sporten måtte redde egenkapitalen i NR (se ovenfor). I budsjett for 2021 er hele statsavgiften innbakt i NRs vedtatte budsjett. Likevel viser budsjettet en nedgang på 59 mill. kr i overføringer til sporten fra 2019 til 2021.

Utsettelse av ny pengespillov er fortsatt en vanskelig sak, men det er nå avklart at den ikke sluttbehandles i Stortinget før til høsten. Dette gir oss større handlingsrom. Det er levert en enstemmig innstilling på nytt styre i NR. LMD har lovet Innstillingsrådet at dette skal oppnevnes før 1. juni 2021. Sist uke ga statsråd Bollestad åpning for beregning av bruttoomsetning også for spillerne i 2020. Dette skjer etter sterkt press fra Stortinget og her venter vi bare på NR sin behandling av saken.

To store politiske saker gjenstår i 2021. Det første gjelder forslag til ny pengespillov. Får regjeringen flertall for sitt høringsforslag vil vår mer enn 100-årige aktivitet bli «konfiskert» av staten. Den andre er oppnevning av nytt styre i NR. Endrer LMD innstillingen til innstillingsrådet ved bruk av det departementet feilaktig kaller «sedvane», må sporten vurdere å ta saken opp med sivilombudsmannen.

DNT-styret mener vi er på rett veg inn i fremtiden. Vi har tross alt klart oss rimelig greit gjennom koronatiden og sterk økonomisk nedgang i det siste. Vi har som organisasjon fortsatt store utfordringer. Disse utfordringene må vi løse sammen, og ikke stykkevis og delt slik vi opplever situasjonen i den siste tiden.

Hilsen 
Knut Weum 
Styreleder Det Norske Travselskap