Weums corner

Skrevet av Knut Weum,  15.07.2021
Artikkelbilde

Bakgrunnen for denne artikkelen er to forhold – strategiplanen som er ute til høring og Rikstotos regnskap for andre kvartal 2021.

Jeg reagerer kraftig på at flere forbundsledere tar til orde om utsettelse av behandlingen av strategiplanen før høringsrunden er ferdig. Etter mitt syn forsterkes dette ytterligere når fast møtende medlem av styret, Erik Skjervagen, støtter et slik forslag på nåværende tidspunkt. Han er også en del av styringsgruppen som er ansvarlig for det innholdet som er sendt ut. Enda mer overraskende er dette standpunktet satt opp mot den kritikken vedrørende utsettelse av strategiplanen som kom frem på DNTs generalforsamling 2020.

Hvor er ansvarligheten når alle innkommende forslag til endringer først skal behandles i Landsråd 10.  august og deretter opp i styremøte 12. august? Det er først da vi kjenner innholdet i det dokumentet som skal fremmes til generalforsamlingen 4. september. Det er ikke normalt å ta standpunkt i en sak før det endelige dokumentet er ferdig hvis normale demokratiske spilleregler skal følges.

Derfor vil jeg på vegne av det sittende DNT-styret oppfordre alle organisasjonsledd til å sende inn sine forslag og merknader til det utsendte dokumentet. Dette er medlemmenes beste mulighet for å påvirke de strategivalg som sporten skal styre etter fremover.

Rikstotos regnskapstall pr 1. halvår 2021

Regnskapstallene pr. annet kvartal ble offentliggjort i dag. Dette viser følgende utvikling i perioden 2019 – 2021. Sammenligningen med 2019 har jeg gjort fordi 2. kvartal 2020 ble spesielt påvirket av Covid-19 utbruddet og stengte baner. 

I 2019 ble det for første halvår overført 263,105 mill. til formålet (DNT, NJ og NHS). For 2021 er overføringen i samme periode 210,583 mill. en reduksjon på 52,555 mill.

NRs samlede netto kostnader viser derimot en økning, som til forveksling er nesten lik reduksjonen i overføringene til formålet. 

Dette oppleves som en stor ubalanse som det må settes et søkelys på, slik at vi oppnår en bedre balanse mellom utvikling av hestepopulasjonen og innovative tiltak i spillet.

«Rikstoto har hatt fingrene i kakeboksen»

Det er også nødvendig å ta med kommentar om statsavgiften for å få frem hele bildet. I 2019 var statsavgiften på 3,7 prosent av brutto omsetning. I 2020 ble det ikke betalt statsavgift og omsetningen var 3398 mill. det gir en besparelse på 125 millioner - ikke 118 millioner som NR oppgir i sin kommunikasjon med sporten.

Det er grunn til å stille spørsmål om intensjonen i Stortingets vedtak om bortfall av totalisatoravgiften følges av Norsk Rikstoto. Statsråd Ollaug V. Bollestad fortalte Stortinget 1. april 2020 bl.a.: «Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Dette vil hjelpe hestenæringen i en svært krevende situasjon». 

Det var neppe Regjeringen og Stortingets intensjon at Norsk Rikstoto, som et spillselskap, skulle forsyne seg grovt av bortfallet av totalisatoravgiften før hjelpen – med statsrådens ord - «kommer hestenæringen i en krevende situasjon» til gode.  

Dette setter følgende sitat fra halvårsrapporten i et merkelig lys. «Norsk Rikstoto skal gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Dette er grunnleggende for alt stiftelsen foretar seg». Jeg mener tallene viser at virkeligheten er annerledes.

Hestepopulasjonen må styrkes

Det er ingen tvil om at hestepopulasjonens utvikling er det sterkeste signalet i markedet som vi må få gjort noe med. Her kommer tallene. I 2010 hadde vi tilgang på 6071 starthester og for 2019 var tallet 4302 starthester. Dette er en nedgang i perioden på 1769 hester. Om det nye styret i Norsk Rikstoto forstår hvor alvorlig denne situasjonen også er for NR, så vil vi sammen kunne snu denne utviklingen gjennom en åpen og målrettet felles innsats.

Vi har nå fått overført de fordringene vi hadde i NR. Dette har medført at vi har bedt administrasjonen fremme et forslag til premieøkning for hverdagstravet fra 1. september i år i forbindelse med styremøte 12. august.