DNTs avlsfond

Skrevet av Marius Lundstein,  13.08.2021
Artikkelbilde
Foto: Eirik Stenhaug

DNT ønsker å stimulere til økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge. Som et stimuleringstiltak ble det i 2018 vedtatt å opprette et avlsfond der hver ansvarlig hesteeier har sitt fond.

Travhesten og aktivitetene den benyttes til danner grunnlag for en lang verdikjede. Verdikjeden løper fra bedekning av hoppen, registrering av føll, salg av unghest, til opptrening og løpskarriere. I løpet av denne verdikjeden har DNT flere stimulerings-mekanismer for økt aktivitet. Ved opptrening av unghesten gis det tilskudd via mønstringsløpspremier, og i hestens løpskarriere konkurreres det om premier. Av premiene gis det igjen oppdretterpremier til hestens oppdretter.

Alle disse tiltakene skjer imidlertid fra hesten kommer i opptrening og perioden videre etter dette, og det har vært en mangel på tilstrekkelig stimulans i perioden mellom bedekning av hoppe og registrering, samt ved salg av unghest. Det er i denne delen av verdikjeden DNTs avlsfond kommer inn.

Som en langsiktig stimuleringsmekanisme for økt oppdrett og omsetning av travhest i Norge ble det derfor i 2018 besluttet å innføre avlsfond. Formålet med avlsfond er å hjelpe oppdretter med å få solgt sine føll/unghester gjennom å skape et kjøpsbehov, samt stimulere til produksjon av norskfødte hester.

Idéen om avlsfond er hentet fra skogfondet som brukes i skogbruksnæringen. I skogfondet holdes det igjen midler fra oppgjøret for tømmeret som kun kan brukes til nyplanting eller andre godkjente tiltak for skogpleie. Avlsfondet vil fungere etter samme prinsipp.

Startavgiften finansierer fondet
For hver start en travhest gjør ved totalisatorløp i Norge betaler hestens eier en startavgift. Startavgiften var tidligere en del av driftsbudsjettet til DNT og totalisatorbanene. Fra og med oppstart på avlsfondet fra januar 2019 er startavgiften satt av til hesteeierne.

Hver ansvarshavende hesteeier registrert i DNT sitt sportssystem har tilknyttet et eiernummer til seg, og hvert enkelt eiernummer har en «avlskonto» (beregnes over eierens reskontro). Når hesten starter i totalisatorløp settes den betalte startavgiften inn på hver eiers egen «avlskonto». Etter hvert som hesteeierens hester starter vil saldoen på «avlskontoen» til eieren vokse og ha tilgjengelige midler som kan benyttes etter avlsfondets formål.

Fellesfond
Avlsfondet har også et fellesfond. Fellesfondet bygges med egne innskudd fra DNT, samt renter og innbetalinger av startavgifter fra utenlandsregistrerte hester som starter i Norge. I løpet av et år vil det samle seg opp midler i felleskontoen som ved årets slutt fordeles ut over alle de starttilfellene som er registrert på norskregistrerte hester. Derfor vil både ens egen aktivitet og fellesskapets aktivitet bidra til at hesteeiers «avlskonto» vokser.

Uttak av midler fra fondet
Midlene i avlsfondet kan løses ut av hesteeier etter gitte retningslinjer. Disse retningslinjene bygger på formålet om at midlene skal stimulere til økt oppdrett og omsetning av norskfødt unghest.

Uttak av midler fra avlsfondet kan skje ved registrering av føll eller ved kjøp av norskfødt unghest. Kjøp gjelder kun ved førstegangsomsetning, og innen hesten fyller to år. Det kan løses ut inntil 15 000 kroner per registrering/kjøp, eller et mindre valgt beløp under dette. Hesteeier har i alt fem år på seg til å benytte midlene som står på fondet. Penger som ikke er benyttet innen påbegynte 5. kalenderår, tilfaller fondets felleskonto.

Uttak av fondet har foreløpig ikke vært tilgjengelig. Målsetting er at en digital funksjon for dette, via DNTs medlems- og kundeportal, skal være klar i starten av 2022. Egne regler for DNTs avlsfond vil også ferdigstilles i løpet av kort tid.

Følg utviklingen i fondet og gjør uttak i Min Side
DNT planlegger oppstart av utvikling av avlsfond i Min Side høsten 2021, med mål om at det skal ferdigstilles innen utgangen av året. Når dette er klart vil hver ansvarshavende hesteeier kunne følge utviklingen av sin konto via Min Side, samt bestille ønskede uttak av midler på egenhånd. Det betyr at norskfødte føll født fra og med 2022 kan benytte seg av avlsfondets midler ved registrering av hesten i DNT.