Statsbudsjettet: Totalisatoravgiften fjernes

Skrevet av Marius Lundstein,  07.10.2020
Artikkelbilde
I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å fjerne totalisatoravgiften.

Regjeringen la i dag frem statsbudsjettet for 2021. Regjeringen foreslår at det i 2021 ikke innkreves avgift av omsetningen hos Norsk Rikstoto (totalisatoravgift).

Det fremgår følgende i statsbudsjettet: 

- Totalisatoravgiften er en avgift på hesteveddeløp som skal skaffe staten inntekter. Avgiften ble tidligere budsjettert på Landbruks- og matdepartementets budsjett som en sektoravgift. Fordi avgiften ikke hadde et sektorpolitisk formål, ble den i 2018 omgjort til særavgift. Konsesjonshaver skal betale avgift til staten på 3,33 pst. av bruttoomsetning per år. Det er i dag bare Norsk Rikstoto som har konsesjon til å drive hestespill.
Som en konsekvens av pandemien var det i en periode fra 12. mars 2020 ikke tillatt å arrangere hesteveddeløp i Norge. Dette medførte en nedgang i Norsk Rikstotos omsetning, noe som igjen vil kunne medføre reduserte tilskudd til norsk hestenæring. For å unngå at totalisatoravgiften reduserte Norsk Rikstotos mulighet til å dele ut tilskudd i 2020, ble totalisatoravgiften i mars 2020 avviklet for 2020. Tiltaket var ment å bidra til at norsk hestenæring ikke skulle rammes for hardt av forbudet mot hesteveddeløp. Regjeringen vil ikke fremme forslag om gjeninnføring av avgiften i 2021. Regjeringen vil imidlertid vurdere nærmere om totalisatoravgiften skal gjeninnføres i 2022.

Se statsbudsjettet om skatter, avgifter og toll 2021 ved å klikke her

Landbruks- og Matdepartementet skriver på sin hjemmeside: 
- Regjeringen gir fremlegg om å frita Norsk Rikstoto for totalisatoravgift for 2021. Dette vil gi en kostnadsreduksjon for Norsk Rikstoto på om lag 100 millioner kjroner. Overskuddet fra Norsk Rikstoto går til hestehold, hesteavl og hestesport. Fra 1. januar 2021 vil det bli innført en grense for hvor mye den enkelte spilleren kan tape på pengespill. 

Se pressemeldingen fra Landbruks- og Matdepartementet om statsbudsjettet her