Uttalelse om «Sør-vest-rapporten»

Skrevet av Marius Lundstein,  12.11.2020
Artikkelbilde

I slutten av oktober ble «Sør-vest-rapporten» offentliggjort uten at styret i Det Norske Travselskap har godkjent dette.

Styret i DNT har merket seg at enkelte miljøer fortsatt er opptatt av innholdet i denne rapporten. Det sittende styret på det tidspunkt rapporten ble utviklet, drøftet situasjonen inngående. På styremøte 8. desember 2017 bestilte styret en rapport om en mulig fremtidig organisering av region sør-vest (Sørlandet, Forus og Bergen). Rapporten skulle inneholde minimum to mulige alternativer og kostnadsrammen for rapporten var satt til 200 000 kroner. Et daværende styremedlem fikk fullmakt til å arbeide med prosjektet.

Beskrivelsene av nåsituasjonen og retningen på anbefalingene møtte en god del motstand både administrativt ved banene og på politisk nivå. Dette varte gjennom hele prosjektet. Innholdet i rapporten ble i vesentlig grad styrt av en innleid konsulent uten god kjennskap til sporten. Kostnaden ved utarbeidelse av rapporten kom ut av kontroll og anbefalingen hadde også en kostnadsside som ikke var bærekraftig. Det var forutsatt fremtidig bruk av til dels store midler, blant annet på de som allerede hadde ansvaret for rapporten.

Rapportens beskrivelse av manglende kompetanse på både administrativt og politisk nivå er heller ikke noe styret kjenner seg igjen i.

Styret fikk til slutt presentert en rapport med kun ett forslag til organisering, men som gjaldt alle travbaner i hele landet. På dette tidspunktet var det brukt i underkant av 700 000 kroner i kostnader med rapporten. Styret ba altså om en regionsrapport til 200 000 og fikk igjen et utkast til et nasjonalt prosjekt til mange millioner.

På styremøte 22. august 2018 besluttet styret at både prosjektrapport «Region Sør-vest» og den tidligere utarbeidede «Buer-rapporten» skulle benyttes som interne arbeidsdokumenter til styret i det videre arbeidet med organisasjonsutviklingen innen norsk travsport.    

Under DNTs generalforsamling 27. april 2019 ble det besluttet at spørsmålet om offentlig innsyn i rapporten oversendes og behandles av det nye styret i DNT. Under styremøte i DNT 19. september 2019 ble saken fra generalforsamlingen behandlet. Tidligere styrevedtak om at rapportene skulle være interne arbeidsdokumenter for styret ble stadfestet. Nye styremedlemmer fikk med dette tilgang til begge rapportene.

Styreleder Knut Weum
Det Norske Travselskap
Oslo, 12. november 2020