Karantene ved starter i Sverige

Skrevet av Marius Lundstein,  25.03.2020
Artikkelbilde
Det Norske Travselskap.

Pressemelding: karantene ved starter i Sverige. 

I henhold til Forskrift om karantene ved ankomst til Norge av 13. mars 2020 har trenere og kusker som har startet i travløp i Sverige 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst til Norge. Dette betyr at trenere og kusker som har startet hester i Sverige ikke kan benytte anlegg eid eller finansiert av Det Norske Travselskap eller dets selskaper (totalisatorbaner og lokale treningsanlegg) i karanteneperioden.

Lørdag 14. mars gikk Utenriksdepartementet ut med nye reiseråd. DNT og Norsk Trav gikk da ut med følgende oppfordring til våre aktive:

Utenriksdepartementet gikk lørdag ut med et nytt reiseråd. Der heter det at de fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.
Som tidligere anmoder Det Norske Travselskap og Norsk Trav AS våre aktive om å forholde seg til de råd og retningslinjer som gis av myndighetene. Med bakgrunn i UDs nye reiseråd oppfordrer vi norske trenere på det sterkeste om å ikke reise til svenske løp med sine hester i tiden som kommer. I første omgang ber vi om at allerede starterklærte hester strykes. Svensk Travsport har bekreftet at dette er en gyldig strykningsårsak for norsktrente hester.
Som en konsekvens av dette har Det Norsk Travselskap besluttet at det inntil videre ikke vil lages startpapirer/tollgarantier for norsktrente hester. Trenere som allikevel velger å trosse UDs klare reiseråd må selv sørge for å organisere grensepassering for sine hester.
Les Utenriksdepartementets pressemelding her.  


 

Det råder stor usikkerhet blant landets travtrenere i forhold til spørsmål rundt grensepasseringer og eventuell karantene. På bakgrunn av det har DNT/Norsk Trav i dag hatt en gjennomgang av regelverket med vår juridiske rådgiver, advokat Niels Kiær.

På bakgrunn av det kommer DNT/Norsk Trav med følgende uttalelse:

KARANTENE ETTER DELTAKELSE I TRAVLØP I SVERIGE
Regjeringen har i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge, («Ankomstforskriften»), besluttet at personer som ankommer Norge fra utlandet har karanteneplikt i 14 dager etter ankomst til Norge.  Formålet med forskriften er å hindre unødig bevegelse av mennesker mellom landene for å kunne ha kontroll på smittesituasjonen og på smittespredningen.

Det er gitt unntak fra forskriften for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner, herunder at personer som gjennomfører vare- og passasjertransport ikke har karanteneplikt. Videre skal unntaket sikre at arbeidstakere som pendler mellom landene kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt skikrets arbeidskraft. Unntaket fra reisekarantene for arbeidstakere gjelder både for personer som krysser grensen daglig og de som reiser inn i landet fra Sverige og Finland for å arbeide for lengre perioder.

Travtrenere og kusker faller ikke inn under unntaket for arbeidstakere i Ankomstforskriften, da deltakelse i løp i Sverige ikke er ordinært arbeid knyttet til et bestemt arbeidssted, og det ikke er behov for slik arbeidskraft i Sverige. Denne oppfatningen deles av DNTs juridiske rådgivere og er i tråd med de opplysninger DNT har fått av Helsedirektoratet. 

Unntaket for personer som driver vare- og passasjertransport skal etter forskriften avklares med virksomhetsledelsen, noe som indikerer at unntaket kun gjelder ordinær yrkestransport, og ikke travtrenere som i kraft av sin virksomhet har tillatelse til å transportere hest.  

DNT legger derfor til grunn at personer som reiser for å delta i travløp i Sverige vil ha karanteneplikt ved ankomst i Norge. DNT legger vekt på at både ordlyden og formålet med forskriften innebærer at unntaksbestemmelsen skal fortolkes snevert.

På bakgrunn av dette vil DNT/Norsk Trav påpeke at utøvere som har vært i Sverige er i karantene, og således ikke vil kunne benytte anlegg eid eller finansiert av DNT eller tilknyttede selskaper i karantenetiden.

På generelt grunnlag oppfordrer vi DNTs medlemmer og lisensinnehavere på det sterkeste om å ta inn over seg den ekstraordinære situasjonen landet er oppe i, og lojalt følger norske myndigheters råd og pålegg.

Oslo, 25. mars 2020
Det Norske Travselskap