Endringer i DNTs Lisensbestemmelser

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  28.05.2020
Artikkelbilde

Styret i DNT vedtok i dag endringer i DNTs Lisensbestemmelser, med virkning fra og med 1.juli 2020.

Arbeidet med å revidere Lisensbestemmelsene har i særlig grad omhandlet vilkår for trenerlisenser. Disse vilkårene bygger på et prinsipp om et tydelig skille mellom hobbybasert virksomhet og næringsvirksomhet, og dette er videreført i de nye bestemmelsene. Det betyr at trening av hester for andre er forbeholdt innehavere av en profesjonell trenerlisens, og at slik virksomhet skal drives i tråd med bestemmelser om næringsvirksomhet.

Styret i DNT har vedtatt at innehavere av profesjonell trenerlisens B kan trene inntil fem hester for andre, i tillegg til et ubegrenset antall hester som lisensinnehaver selv, eller dennes ektefelle/samboer eller barn er registrert som ansvarlig eier eller leietaker av. Dette medfører en innskjerpelse av slektskapsbegrepet i forhold til den definisjonen som gjelder for en amatør trenerlisens.
Videre fjernes kravet til garantibeløp ved utstedelse av denne lisenskategorien.

For innehavere av amatør trenerlisens gjelder at vedkommende kan trene hester som lisensinnehaver selv eller personer i nært slektskap til vedkommende er registrert som ansvarlig eier eller leietaker av. Definisjonen av nært slektskap er ikke endret for amatør trenerlisensen. Det presiseres i bestemmelsen at innehaver av amatør trenerlisens ikke kan motta eller kreve betaling for trening av hester for andre.

Vilkårene for amatør trenerlisens er dog ikke til hinder for at personer kan yte hverandre hjelp og bistand med egne hester, eksempelvis i forbindelse med ferieavvikling, sykdom, arbeid e.l. Det er videre inntatt i bestemmelsens ordlyd at en hest kan oppstalles hos en annen trener for en avgrenset periode ved behov for hjelp til trening og stell av hesten. Det minnes imidlertid om at det alltid skal rapporteres om endringer i hestens oppstallingssted.

DNT kommer tilbake med en beskrivelse av øvrige endringer i DNTs Løpsreglement og Lisensbestemmelser.