Avlsstimulerende tiltak 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  12.05.2020
Artikkelbilde
Pressemelding: Avlsstimulerende tiltak 2020.

Styret i Det Norske Travselskap har besluttet å iverksette avlsstimulerende tiltak for årets avlssesong.

I forbindelse med fjerning av statsavgiften på totalisatorspill har Norsk Rikstoto (NR), Norsk Jockeyklub (NJ) og Det Norske Travselskap (DNT) kommet til enighet om disponering av de midlene som frigjøres fra statens ettergivelse av avgiften for 2020. Norsk Rikstoto har signalisert ovenfor sporten at en betydelig sum skal benyttes til avlsstimulerende tiltak så raskt som mulig. En solid, norsk løpshestpopluasjon har betydning for NR`s mulighet til å kanalisere spill gjennom sitt ansvarlighetsregime og for de finansielle resultater de kan klare å skape.

DNT har med bakgrunn i dette jobbet med forslag til avlsstimulerende tiltak som kan iverksettes i 2020, og dette ble presentert for styret i DNT 11. mai. Styret i DNT er av den oppfatning at året 2020 representerer en spesielt utfordrende situasjon for avlsarbeidet, og at det må iverksettes strakstiltak for å sikre den fremtidige populasjonen av travhester i Norge.

Styret i DNT vil presisere ovenfor norsk travsport at de avlsstimulerende tiltakene er å anse som en del av en større pakke, når det kommer til disponeringen av statsavgiftens frigjorde midler. Det er allerede gjort et løft i premiene i V75-løpene, der en stor del av premiene tilfaller norskfødte hester. I første rekke må en norsk populasjon av travhester sikres før en kan arbeide videre med travsportens øvrige verdikjeder.

Styret i DNT er også kjent med den vanskelige finansielle situasjonen i organisasjonsleddene, blant annet i forhold til drift og vedlikehold av treningsanlegg. Styret i DNT vil behandle hvordan de resterende midlene som tilføres sporten fra bortfallet av statsavgiften i 2020 skal disponeres under sitt styremøte 28. mai

Avlsarbeidet som berøres i tiltakene bestrebes å videreutvikles til neste år så lenge økonomiske forutsetninger tilsier det. Vedtakene er imidlertid gjennomførbare i 2020 grunnet ettergitt statsavgift.

Tilskuddsordning for avl av norskfødt travhest

Styret diskuterte ulike tilskuddsordninger som handlet om bedekningstilskudd, drektighetstilskudd og følltilskudd.

Styret konkluderte med at et drektighetstilskudd vil ha den ønskede effekt, som også lar seg gjøre gjennomført på en kontrollert måte. De vedtok derfor at når en norskregistrert hoppe er konstatert drektig av veterinær gjennom ultralydundersøkelse i løpet av året 2020, minimum 35 dager etter siste bedekning/inseminering, utbetales kroner 7000 til eier av hoppen. Utbetaling skjer på bakgrunn av innsendt veterinærbekreftelse til DNT. Ved levende født føll er eier av hoppe pliktig til å registrere føllet i DNT. Dersom føllet blir registrert i et annet land enn Norge er eier av hoppe pliktig til å tilbakebetale tilskuddet.

Det presiseres at denne ordningen gjelder for hopper som bedekkes i 2020.

Tiltak for å motvirke innavl på kaldblodshester

DNT har et særskilt ansvar for den norske kaldblodstraveren, som én av fire nasjonale hesteraser. Det er den eneste av disse fire hesterasene som ikke er rødlistet. Grunnen er at vi har funnet et attraktivt bruksområde for hesten.

DNT har imidlertid de senere årene erfart en større og større utfordring med tanke på innavl når det gjelder rasen. Innavlsutfordringen øker betydelig med en lavere populasjon, og populasjonens størrelse har gått gradvis nedover det siste tiåret. Det foreslås derfor en økonomisk stimulans til at oppdrettere kan velge hingster som gir en lavere innavlsgrad for sine føll enn de ellers ville ha valgt.

Tiltaket som foreslås vil gjelde økonomisk stimulans til fødte føll i 2021. Dersom tiltaket skal gjelde ut over dette forutsettes at statsavgiften fjernes permanent.

Styret i DNT har besluttet at norskfødte kaldblodsavkom som registreres som levende født i DNT i 2021 som resultat av parringer der foreldre ikke har felles besteforeldre (ikke tettere parringer enn 3+4 eller 4+3), utløser kroner 3000 i tilskudd til oppdretter.

Klasseløpsauksjonen 2020

I april vedtok styret å tilby oppdrettere av norskfødte travhester en felles salgskanal høsten 2020 og ga administrasjonen i oppgave å finne en tilpasset salgskanal for situasjonen som travsporten befinner seg i.

Med usikkerheten som koronapandemien bærer med seg, vil en fysisk auksjon ha for stor risiko knyttet til både gjennomføring og økonomi. Ved en internettauksjon vil DNT kunne gi forutsigbare rammer for en rimelig salgskanal for oppdrettere av norskfødte travhester i 2020.

Administrasjonen la frem et forslag til gjennomføring av internettauksjon som styret stilte seg bak. Det vil nå utarbeides et påmeldingsskjema og administrasjonen vil beslutte en påmeldingsfrist med det første.

Avlsfond

Høsten 2018 vedtok styret i DNT å etablere et avlsfond med virkning fra og med 2019.

Fondet skulle finansieres med midler fra DNTs andel av startavgiften. Banenes andel ble inntil videre holdt utenom, men med den forutsetning at DNT skulle bestrebe å fullfinansiere fondet også med banenes andel av startavgiften så raskt som mulig.

Styret i DNT har besluttet å finansiere opp fondet med tilsvarende beløp som banenes andel av startavgiften var for 2019 og vil være for 2020. Dette beløpet utgjør 3 millioner kroner.

Før det kan utbetales midler fra fondet må egenkapitalen i DNT styrkes slik at man har stabile likvider over tid til å gjennomføre intensjonen med fondet. Dette kan først være mulig på det tidspunkt hvor statsavgiften på totalisatorspillet er permanent fjernet.

                       

Les DNTs styreprotokoll her. 

Det Norske Travselskap 
Oslo, 12. mai 2020