Viktig informasjon til alle trenere

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  16.01.2020
Artikkelbilde
Foto: DNT. Dette er preparater som er forbudt å oppbevare

Oppfordring til "Rusken-aksjon" i alle medisinskap og staller!

Med nytt år kommer nye muligheter og DNT ønsker å oppfordre trenere og hesteeiere til å ta en grundig opprydding i stallene. Når vi er ute på stallkontroller ser vi at det er en del unøyaktighet og slurv rundt medisinoppbevaring og mange har et variert utvalg av nye og gamle medisiner/preparater i skuffer og skap. Nå ønsker vi at alle tar en «Rusken-aksjon» i stallene for å rydde opp – både for å sikre at DNTs Antidopingreglement overholdes og for trenernes egen sikkerhet. DNT kommer til å ha økt fokus på dette fremover og vil reagere ved brudd på bestemmelsene i Antidopingreglementet.

Noe av det vi sjekker:

- Medisinoppbevaring

Alle medikamenter/substanser med karenstid, og utstyr til administrering av medikamenter skal oppbevares i låst medisinskap i stallen. Nøkkelen skal ikke stå i låsen, men oppbevares slik at kun utvalgte personer i stallen har tilgang til den.

- Merking av medikamenter

Ihht DNTs Antidopingreglement §5 (2) kan trener oppbevare reseptbelagte preparater, injeksjonssprøyter og/eller kanyler der dette er utskrevet til oppfølgende etterbehandling av navngitt syk hest og under ordinær behandlingstid. Dette betyr at veterinæren skal angi hestens navn på resepten, slik at dette fremkommer på apotek-etiketten på emballasjen. Dersom veterinæren ikke har angitt dette skal trener selv skrive hestens navn på emballasjen. Når hesten er ferdig med behandlingen skal eventuelle medikamentrester og utstyr leveres på apoteket så raskt som mulig.

- Behandlingsutstyr

Utstyr som benyttes ved veterinærmedisinsk behandling skal kun benyttes av veterinær og er ikke tillatt for lekfolk å oppbevare eller benytte. Eksempler på slikt utstyr er nese-svelgsonder, utstyr til infusjon (utstyr for administrering av stoffer direkte i blodbanen) og sjokkbølgeapparat.

- Forbudte stoffer (A-listen)

Som de fleste har fått med seg er «blistrings»-preparater som f.eks Cedar Olje og Baume Caustique («fransk blister») forbudt å bruke. Det mange imidlertid ikke er klar over er at det også er forbudt å oppbevare (samt forbudt å selge, overdra, distribuere, sende, innføre, utføre eller tilvirke). Funn av ulovlige medikamenter, behandlingsutstyr og andre substanser vil bli bestraffet etter bestemmelsene i DNTs Antidopingreglement.

- Gamle medikamenter

Medikamenter i åpnet forpakning og/eller som oppbevares feil får som regel kortere holdbarhet enn datoen de er merket med. Gamle medikamenter kan som følge av dette både få dårligere effekt eller bli direkte skadelige å benytte. Det er derfor viktig av hensyn til hestens helse og velferd at man ikke bruker medisiner som har gått ut på dato, som har vært oppbevart feil (temperatur, lys, luft etter åpning, etc) – rydd opp fortløpende og lever alle medisinrester på apoteket. Sørg også for at medisinskapet er rent og hygienisk.

Vær kritisk til hva som gis til hestene utover vanlig fôr og vann  

Vis varsomhet ved bruk av diverse kosttilskudd. Slike produkter er ikke alltid underkastet kvalitetskontroll slik legemidler er og kan inneholde andre ingredienser enn det som er angitt på innholdsfortegnelsen. Tilskuddsprodukter eller behandlingsutstyr som markedsføres med en medisinsk- og/eller prestasjonsfremmende effekt vil få en minimums karenstid på 4 døgn (96 timer) eller mer, avhengig av påstått effekt. 

Anskaffelse, bruk og oppbevaring av injeksjonspreparater eller andre legemidler illegalt importert fra utlandet er strengt forbudt. 

- Føring av helsekort

Så fort det igangsettes karenstidsbelagt behandling på en hest skal dette føres inn i hestens helsekort. I utgangspunktet skal veterinæren umiddelbart føre inn behandlinger som denne gjør, så det er viktig at trener har helsekortene tilgjengelig slik at veterinæren kan skrive det inn med en gang. Dersom veterinæren av en eller annen årsak ikke får skrevet inn i helsekortet kan du som trener notere behandlingen selv, med henvisning til hvilken veterinær som har behandlet hesten, veterinæren skal også signere på behandlingen ved første anledning. Merk at dato og klokkeslett for behandlingsstart og behandlingsslutt, virkestoff/preparatnavn/metode, mengde, administrasjonsmåte, karenstid og behandlers navn skal være ført.

I tillegg til behandlinger gjort av veterinær skal også evt. etterbehandling som gjøres i stallen, eller andre karenstidsbelagte behandlinger som f.eks. parasittbehandling, magesårmedisiner, sårbehandling osv. føres inn i helsekortet av den som utfører behandlingen eller trener. Såkalt «alternativ behandling» som medfører start-karens skal også føres i helsekortet. Tap av helsekort skal snarest mulig rapporteres til DNT. 

- Staller med flere hestehold

I staller der flere trenere eller eiere har hester oppstallet sammen er det viktig med en tydelig og planmessig medisinoppbevaring. I utgangspunktet bør hver trener/hesteeier ha sitt eget avlåste medisinskap til oppbevaring av de karenstidsbelagte preparater som er skrevet ut til den enkelte hest under behandling. Trener/eier som har hest på medisinsk behandling skal utøve største mulige aktsomhet for å unngå at andre hester kan få i seg medisinrester.

I noen tilfeller er det av praktiske og plassmessige hensyn kun ett medisinskap tilgjengelig – i slike tilfeller bør det utnevnes en Stallansvarlig som har tilgang til nøkkelen til skapet, og som har kontroll på hvem som til en hver tid har hentet ut medisiner, og hvilke hester som er under behandling. Viktigheten av å ha en slik konkret ansvarsfordeling og oversikt i slike staller blir spesielt tydelig dersom en hest fra stallen avgir en positiv dopingprøve.

Dersom du har spørsmål – ta kontakt med Anne Wangen i DNT: anne.wangen@travsport.no