Nye retningslinjer for årsrapport

Skrevet av Marius Lundstein,  16.12.2019
Artikkelbilde
Nye retningslinjer for innlevering av årsrapport. Foto: Hesteguiden.com

Det er vedtatt nye retningslinjer for innlevering av travlagenes og travforbundenes årsrapport. 

Med årsrapport menes følgende dokumenter; årsberetning, resultatregnskap og balanse og signert protokoll fra generalforsamlingen som viser at alle lovpålagte generalforsamlingsoppgaver er behandlet.

Årsrapport for travlag
Rapporten sendes i to eksemplarer til forbundet innen 15.2.xx.

Forbundet gjennomgår rapporten, og skal påpeke eventuelle mangler overfor travlaget omgående! Laget skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling senest innen en uke etter at forbundet har gitt beskjed. Fullstendig årsrapport, inkludert signert protokoll fra ekstraordinær generalforsamling, sendes forbundet senest tre dager etter avholdt ekstraordinær generalforsamling.

Forbundet beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret til DNTs sentraladministrasjon senest 15.3.xx. Eksemplaret skal inneholde signatur fra laget og forbundet.

Lag som ikke sender inn årsrapporten innen tidsfristen(e), vil miste sin tale- og stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har rett til å være tilstede som observatør på generalforsamlingen(e). Laget vil videre ikke være med i beregningsgrunnlaget for søknad om momskompensasjon, eller få økonomisk tilskudd fra DNT.

Ankeinstans er styret i DNT.

Årsrapport for travforbund
Rapporten sendes i ett eksemplar til DNTs sentraladministrasjon senest 1.4.xx.

Her følger skjema for innlevering av årsrapport. Dokumentene som etterspørres vedlegges rapporten.