Anmeldelser oversendt DNTs Domskomitè

Skrevet av Marius Lundstein,  11.02.2020
Artikkelbilde

Hestene Down And Dirty og Todays Shotgun testet positivt på dopingprøve etter deltakelse i travløp i 2019. Påtalekomiteen har nå behandlet sakene og sendt anmeldelsene til DNTs Domskomitè.

Hesten Todays Shotgun testet positivt for stoffet Cetirizin i dopingprøve uttatt etter løp på Leangen Travbane mandag 10.juni 2019. Resultatet av A-prøven er bekreftet i B-prøven.

Hesten Down And Dirty testet positivt for stoffet Cetirizin i dopingprøve uttatt etter løp på Jarlsberg Travbane lørdag 6.juli 2019. Resultatet av A-prøven er bekreftet i B-prøven.

I henhold til DNTs Lov § 11-2 kan straff ilegges personer som bryter DNTs Lov, reglement mv. DNTs Dopingreglement er vedtatt av styret i DNT med hjemmel i DNTs Lov § 13-1, jfr. Forskrift om forbud mot doping av hest av 1.mars 2007, og er forelagt Mattilsynet i samsvar med § 7, 2.ledd.

Anmeldelsene er sendt til DNTs Domskomitè 
Anmeldelser i sakene der Down And Dirty og Todays Shotgun har avlagt positiv dopingprøve etter løp er behandlet av DNTs påtalekomité, som i møte den 7.februar 2020 fattet følgende vedtak:

Sak 1
DNTs Påtalekomité vedtar å anmelde trener av hesten Down And Dirty til DNTs Domskomité for brudd på DNTs Dopingreglements § 2(1) b), og nedlegger følgende påstands:

1. Prinsipalt:
Trener idømmes bot på NOK 20 000, samt utelukkelse i 24 måneder for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) a).

Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:

- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT

2. Subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 20 000 for uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) b).

3. Atter subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 11 841 for brudd på det objektive innmelderansvaret, jf. § 2 (1) b, jf. § 11 (2) c).

Sak 2
DNTs Påtalekomité vedtar å anmelde trener av hesten Todays Shotgun til DNTs Domskomité for brudd på DNTs Dopingreglements § 2(1) b), og nedlegger følgende påstands:

1. Prinsipalt:
Trener idømmes bot på NOK 20 000, samt utelukkelse i 24 måneder for forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) a).

Ileggelse av utelukkelse skal i medhold av Dopingreglementets § 11 (1) omfatte:

- Retten til å inneha lisens
- Retten til å delta i travløp
- Retten til å oppholde seg på, eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNT

2. Subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 20 000 for uaktsom overtredelse av Dopingreglementets § 2 (1) b, jf. § 11 (2) b). 

3. Atter subsidiært:
Trener idømmes bot NOK 10 000 for brudd på det objektive innmelderansvaret, jf. § 2 (1) b, jf. § 11 (2) c).