Status per 3. april 2020

Skrevet av Marius Lundstein,  03.04.2020
Artikkelbilde
Status per 3. april. Foto: Eirik Stenhaug/Equus Media

DNT har samlet opp de viktigste sakene denne uken, og gir her en status per fredag 3. april.

Utenriksdepartementet (UD) viderefører reiserådet
Siden 14. mars har DNT anmodet våre aktive utøvere om å overholde myndighetenes reiseråd. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide opplyser til nasjonale medier (NRK & VG) i dag, fredag 3. april, at de med bakgrunn i den alvorlige koronasituasjonen i mange land vil videreføre dagens reiseråd for nordmenn.

DNT har tidligere undersøkt denne saken på vegne av sporten, og sendte henvendelse til Helsedirektoratet med spørsmål om reise og travsport som næring.
Les Helsedirektoratets tolkning av regelverket og unntak for karantene her.
Regjeringen la 2. april ut rundskriv om karantene ved ankomst til Norge. Les dette her.  

Henvendelse sendt Helsedirektoratet 
Travsporten har vært underlagt det generelle arrangementsforbudet som har vært i Norge siden 12. mars, noe som har medført at vi ikke har kunne arrangere travløp. DNT, Norsk Trav og Norsk Rikstoto har siden den gang jobbet med hvordan travløp kan avvikles med tilpassede «koronatiltak». Tirsdag 31. mars ble det sendt henvendelse til Helsedirektoratet. Vi må naturlig nok beregne noe svartid på denne, og per fredag 3. april har vi ikke mottatt noe svar. Utover dette har flere totalisatorbaner vært i kontakt med lokale helsemyndighetene for å sondere mulighetene. Dette innebærer at vi på nåværende tidspunkt ikke kan antyde noe om når det vil bli avviklet travløp i Norge. Vi jobber intensivt med dette på flere hold nå, og vil komme med informasjon så snart vi har det.

Vi gjør oppmerksom på at når vi får klarsignal til å avvikle travløp vil tiden mellom innmelding og løp kunne være betydelig kortere enn det vi normalt sett er vant til. 

Norsk Rikstoto får fritak for statsavgiften 2020
Torsdag denne uken kom meldingen om at regjeringen foreslår at statsavgiften fjernes for 2020, med tilbakevirkende kraft for januar og februar. DNT, Norsk Trav og Norsk Rikstoto har over en lengre periode arbeidet med å få fjernet denne særavgiften som hestesporten har måtte betale. Statsavgiften på totalisatorspill har eksistert i Norge siden 1927, og den har de siste årene avkrevet Norsk Rikstoto 3,7 % av deres årlige totale spilleomsetning.
Les pressemelding fra Norsk Rikstoto her.

Viderefører organiseringen av hestespill - Norsk Rikstoto forblir eget selskap
Fredag 3. april kunne regjeringen meddele at dagens modell for organiseringen av hestespill i Norge vil videreføres. De skriver følgende på sin hjemmeside (www.regjeringen.no):

I forbindelse med arbeidet med ny pengespillov har regjeringen vurdert om Norsk Rikstotos konsesjon skal videreføres eller om hestespillene bør overføres til Norsk Tipping når Norsk Rikstotos konsesjon utløper i 2021. Konklusjonen er at dagens modell for organisering av hestespill skal videreføres.

– Vårt hovedanliggende er å sikre en ansvarlig og sammenhengende spillpolitikk. I forbindelse med lovprosjektet var det derfor naturlig å vurdere om organiseringen med hestespill i et eget spillselskap er den beste løsning for å gjøre dette. Etter en grundig helhetsvurdering har vi kommet fram til at hestespillene bør forbli hos Norsk Rikstoto. Samtidig vil vi gjøre noen grep i den nye pengespilloven for å øke ansvarligheten og den offentlige kontrollen med hestespillene, sier kulturminister Abid Raja.

Kulturdepartementet skal etter planen sende et forslag til ny pengespillov på høring senere i år, og vil komme tilbake til de konkrete forslagene overfor hestespillene i den forbindelse.

I vurderingen har Kulturdepartementet samarbeidet tett med Landbruks- og matdepartementet. Fokuset har primært vært på hvordan hensynet til ansvarlige spill kan ivaretas på best mulig måte i fremtiden. Samtidig har departementene vurdert de økonomiske og organisatoriske konsekvensene for selskapene og hvordan interessene til hestesporten best kan ivaretas.

– Hestemiljøet er viktig for mange over hele landet, og hesteorganisasjonene har ytret et sterkt ønske om å ha et eget spillselskap dedikert til spill på hest. Vi mener at modellen vi har i dag både er egnet til å sikre en ansvarlig pengespillpolitikk for fremtiden, samtidig som denne løsningen er til det beste for norsk hestesport, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Som en del av arbeidet ba departementene Oslo Economics vurdere markedsutviklingen for totalisatorspill ved videreføring av dagens modell, og en vurdering av synergier og kostnader ved overføring av totalisatorspill til Norsk Tipping. Det har også vært avholdt flere møter med berørte parter, og departementene har mottatt flere skriftlige innspill.

DNT og Norsk Trav har forståelse for at det er mange spørsmål om dagen, og vil presisere at vi arbeider intensivt med å så tidlig som det er forsvarlig kunne starte opp vår virksomhet igjen. Da vi har sterkt redusert bemanning i sentraladministrasjonen, grunnet permitteringer, vil mange oppleve en lengre svartid/behandlingstid hos oss.  Dette beklager vi, samtidig som vi ber om forståelse for at vi har måtte gjennomføre tiltak i en tid med reduserte oppgaver og inntekter.

Vi vil følge opp med nyheter på www.travsport.no så snart vi har dette.  

Ut over dette oppfordrer vi alle våre medlemmer, aktive utøvere, hesteeiere og øvrige interessenter til å følge de rådene og retningslinjene som nasjonale og lokale helsemyndigheter setter.
Folkehelseinstituttet - 
www.fhi.no
Helsedirektoratet - www.helsedirektoratet.no
Regjeringen - www.regjeringen.no

 


.