Informasjon fra styreleder

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  30.04.2020
Artikkelbilde
Informasjon fra styreleder Knut Weum. Foto: Hesteguiden.com

Styreleder Knut Weum informerer her om notat meddelt landsrådet i DNT onsdag 29.april. 

Økonomi og statsavgift

Etter styremøte 17 april og offentliggjøring av protokoll fra angjeldende møte finner jeg det nødvendig å orientere Landsrådet i detalj bakgrunnen for hvorfor det ble avstemming rundt spørsmålet om å øke premieutbetalingene kortsiktig og under kommando av Norsk Rikstoto. Selv i disse koronatider henger alt sammen med alt. Den hele historien er som følger.

For det første må det slåes fast at vi har fått i gang travet under strengt regime og på tross av det totale strenge smittevern som fortsatt gjelder her i landet. For det andre har vi klart å få ettergitt totalisatoravgiften fra og med 1. januar 2020. For det tredje har vi fått på plass at vi fortsatt skal ha eget spillselskap. Alt dette var bakgrunn da vi fikk til behandling i krisegruppen et forslag fremlagt av administrasjonen om å vurdere et tilbud fra Norsk Rikstoto om en tilleggsytelse der vi skulle få utbetalt premier for 8 løp selv om vi kun hadde tillatelse til å gjennomføre 6. løp pr. dag på det tidspunktet. I krisegruppen er styreleder, nestleder, generalsekretær og daglig leder NT faste medlemmer. Krisegruppen drøftet forslaget der de politiske medlemmene ikke kunne godta tilbudet med de betingelser som NR hadde satt opp. Diskusjonen endte opp med at generalsekretæren krevde saken fremmet for et samlet styre under henvisning til at saken var av politisk karakter. Styreleder henviste til tidligere styrevedtak der han og nestleder hadde fått alle nødvendige fullmakter for å gjennomføre hastesaker. På tross av dette trakk ikke generalsekretæren sitt krav og derved ble møtet avbrutt og styreleder innkalte styret til hastemøte samme dag..

Resultatet av styremøte finner dere i utsendte styreprotokoll nr. 6.

På bakgrunn av flertallsvedtaket i styremøte nummer 6. kan saken summeres opp slik:

Adm. i NR tilbød premiepenger for 8 løp hverdag og 9 løp lørdag, mot at disse ble betalt ut for gjeldende løpsdag. Dette fikk ikke tilslutning av flertallet i styret. Dette ville medført noe høyere premieutbetalinger på samtlige opprinnelige terminfestede løpsdager i perioden. Spesielt ettermiddagstrav på onsdagene ville fått (kunstig) høyt premienivå. Fra 15. Juni ville alle løp gå tilbake til budsjettert premiematrise nivå.

Flertallet ønsket ikke en slik kortsiktig løsning hvor Rikstoto styrer alle detaljer. På bakgrunn av & 7 møte og holdningene i Rikstoto er det særlig viktig å fokusere på at vi ikke godtar diktater, men skal ha en dialog selskapene imellom på hvordan penger skal fordeles. En slik dialog startet rett etter at vi avslo tilbudet fra Rikstoto. Dette ga sett fra vårt ståsted meget positive resultater og førte til at:

Utbetaling av premier i forhold til budsjett 8 løp hverdag og 9 løp lørdag i perioden 19. April til 12. Juni. DNT står fritt til å forvalte bruken av premiepengene, uten tidsbegrensninger.

Dette finansierer:

  • Økte premier V75 i hele perioden
  • Ny V75 omgang 30. Mai
  • 4 stk. Divisjonskvalifiseringer på Leangen
  • Midler i reserve slik at vi kan opprettholde premienivå i V75 videre utover sommeren / høsten

Så er det nødvendig å minne Landsrådet om følgende:

I landsråd på Nannestad høsten 19 ble det presentert modell for premieprofil 2020.

  • Breddepremiering på hverdagstrav
  • Superdager Bergen, Leangen, Forus
  • Oppjustering av V75 premiene

Styrets flertall akter å følge dette oppsettet så snart man får økonomiske forutsetninger, og vi har startet med noe løft i V75.

Så over til pågående drøftinger i §7 møte 24. april. Våre standpunkter i dette møte fulgte samme hovedretning som flertallet la opp i styremøte 17. april. I all hovedsak dreide drøftingene seg om to forhold – egenkapital NR og totalisatoravgiften. Vi ble ikke ferdige, og saken skal opp i styreldermøte i morgen 30 april der også de tre daglige lederne også deltar. Endelig behandling skal skje i nytt §7 møte. Fra DNT sin side vil ikke våre krav endres hvis det ikke kommer ny dokumentasjon på bordet.

Knut Weum, styreleder