Kommentar Statsbudsjettet 2020

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  07.10.2019
Artikkelbilde
Statsbudsjettet 2020 ble i dag presentert. Foto: Stortinget

I dag ble Statsbudsjettet for 2020 presentert av regjeringen. Totalisatoravgiften får en reduksjon på 10%. 

DNT har i disse dager store utfordringer. I går måtte vi gå ut med betydelige nedskjæringer for tredje gang i år. Vi har etter godkjente budsjetter gjennomført en reduksjon på mer enn 25 millioner kroner i løpet av året 2019. Dette er en situasjon vi ikke kan leve med over tid. Som dere ser nedenfor, fikk vi gjennomslag i reduksjon av totalisatoravgiften, men bare med 10%. Det er ikke nok, men en god begynnelse. Vi må bare presse på videre og på kort sikt er nå det viktigste å få godkjent innstillingsrådets forslag til styre i Norsk Rikstoto og en avgjørelse av hva som skjer med spill-grensen. Vi må vite dette før vi kan starte planlegging for 2020. Nå er det svært viktig at vi står samlet i vårt arbeid videre både internt rundt Norsk Trav og mot samfunnet for bedre rammebetingelser.

Nedenfor kan du lese utskrift av Statsbudsjettet 2020.

 

0.22 Totalisatoravgift

For 2020 foreslås det å redusere avgiften til 3,33 pst. av konsesjonshavers bruttoomsetning, se forslag til avgiftsvedtak § 1. I 2019 er avgiftssatsen på 3,70 pst.

I Innst 8 S (2018–2019) Kap. 5576 sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet ba flertallet i næringskomitéen regjeringen gjøre en vurdering av selve totalisatoravgiften og innretningen av denne, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Totalisatoravgiften er en avgift på hesteveddeløp. Nærmere regler om avgiften følger av lov og forskrift under Landbruks- og matdepartementet. Avgiften er fiskalt begrunnet, og bidrar til å skaffe staten inntekter til ulike formål. Avgiften ble tidligere budsjettert på Landbruks- og matdepartementets budsjett som en sektoravgift. Fordi avgiften ikke har hatt et sektorpolitisk formål på mange år, ble den i 2018 omgjort til særavgift. Konsesjonshaver skal betale avgift til staten på 3,7 pst. av bruttoomsetning per år. Det er i dag bare Norsk Rikstoto som har konsesjon til å drive hestespill.

For å kunne ha en enerettsmodell er det et EØS-rettslig krav om at pengespillpolitikken må være innrettet sammenhengende og systematisk. Norge har begrunnet enerettsmodellen med at den skal forebygge negative konsekvenser av spill. Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet, evaluert enerettsaktørene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto sin organisering og praksis, og vurdert om Norsk Tippings og Norsk Rikstotos spillporteføljer, markedsføring og organisering bidrar til å oppnå målene i pengespillpolitikken. Rapporten omtaler også EØS-rettslige rammer for å forsvare enerettsmodellen, og særlig om aktørenes utforming av spillporteføljer og markedsføring kan forsvares av kanaliseringshensyn. Kanalisering innebærer at tilbudet av pengespill fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto bidrar til å lede spillere bort fra de uregulerte aktørene, og over til et regulert tilbud av pengespill med ansvarlige rammer i tråd med politiske føringer.

Oslo Economics legger i rapporten til grunn at det «er rimelig å anta at Norsk Rikstoto sin evne til å tilby et konkurransedyktig utvalg av spill i vesentlig grad rammes av totalisatoravgiften, som beregnes ut fra bruttoomsetning.» Dette begrunnes med at en avgift på bruttoomsetning svekker Norsk Rikstotos insentiver til å tilby spill med høy tilbakebetalingsandel. Dette kan påvirke kanaliseringsevnen, ettersom spill med høy tilbakebetalingsandel er mer attraktive, og kan dermed bidra til å kanalisere spillere til Norsk Rikstoto. Enerettsmodellen er avhengig av at enerettsaktørene er kanaliseringsdyktige. En nedjustering av totalisatoravgiften kan bidra til dette.

Regjeringens forslag om redusert sats vil gi et provenytap på om lag 13 mill. kroner påløpt og 11 mill. kroner bokført i 2020.

 

Hilsen 
Styreleder Knut Weum 
Det Norske Travselskap