Fakta om løpsutskrivning

Skrevet av Tron Gravdal,  20.11.2019
Artikkelbilde
Spenning helt til det siste steget og mulighet for uforutsigbare utfall er noe av det man ønsker å oppnå når travløp skrives ut. Her er et godt eksempel på dette. 3 hester helt på linje i et løp på Klosterskogen 13.10. (Illustrasjonsfoto: Hesteguiden.com)

Det har den siste tiden kommet ulike innspill og noe kritikk til løpsutskrivningen som igjen har ført til engasjement og diskusjoner. Med bakgrunn i dette ønsker vi å komme med noen betraktninger.

Innledningsvis er det behov for å kommentere noe av bakgrunnen for dagens løpsutskriving;

 • En synkende populasjon har gjort løpsutskrivningen mer utfordrende.
 • Tradisjonell løpsutskrivning fungerer dårligere når hester ikke avvises.
 • Spillproduktet lider når løpene blir for «gjennomsiktelige».
 • Vi er avhengig av et så godt spillprodukt som mulig i forhold til inntjening.
 • Det er selvsagt viktig at alle aktive løpshester har et jevnt og tilfredsstillende starttilbud.
 • Det er også viktig hester får starttilbud i «passende omgivelser».
 • Under fjorårets høstkonferanser ble det presentert alternativ løpsutskrivning – i hovedtrekk ble dette tatt positivt mot.
 • Det ble tatt i mer enn «markedet» var modent for, og det har blitt tatt et skritt tilbake.

Delingsløp

Flere baner har tradisjon for og ønsker å kjøre delingsløp. Eksempelvis for Leangens del snakker vi om en lang tradisjon, også med spor etter grunnlag (sportrapp).

Noen kommentarer knyttet til delingsløp;

 • Delingsløp / Ikke forhåndsbestemte proposisjoner gjør at «alle» kan melde, men mangler noe forutsigbarhet.
 • Delingsløp er ønsket, men tilpasninger har vært / er nødvendige.
 • Startmetode være kjent på forhånd.
 • Det bør legges en øvre grunnlagsgrense på delingsløp som er tiltenkt og kjøres som likestarter / autostart.

Formløp

 • Formløp har fungert tilfredsstillende, men det gjelder å finne det riktige antallet, og det er viktig å sortere ut de proposisjoner og kombinasjoner som fungerer. Når disse løpene fungerer som ønsket / tiltenkt er de et bra supplement for hester som kanskje ikke lenger hevder seg i det grunnlaget den er i, samtidig som det blir et mer interessant løp for spillerne. Formløp har også med hell vært benyttet for å «sikre» løpstilbudet for hester i utsatte grunnlag/klasser. Det er lagt opp til ca. 15 formløp i november og desember (3% av alle totalt antall løp i perioden).

Løpsbulletin for november og desember

Som beskrevet tidligere mener vi klart at det har blitt tatt «ett skritt tilbake». Vi har laget følgende oversikt ang.løpsutskrivningen for november og desember. Det påpekes at dette er cirkatall;

 • Det skal kjøres i overkant av 500 løp i november og desember.
 • Ca. fordeling i antall løp mellom rasene – 265 for varmblodshester/235 for kaldblodshester.

 Delingsløp

 • Totalt er det i perioden skrevet ut 15 delingsproposisjoner.
 • 11 av disse er for varmblods.
 • 4 er for kaldblods
 • Om vi beregner et gjennomsnitt på 2,5 løp pr. proposisjon vil dette utgjøre samlet snaut 40 løp – eller rundt 8 % av alle løpene som kjøres i november/desember.

Proposisjonstekster som skaper diskusjoner

Løp med «ekstra tekst» skaper litt ekstra debatt. Vi har derfor forsøkt å forenkle tekst knyttet til denne typen proposisjoner slik at ikke selve proposisjonsteksten «skremmer» noen fra å melde. Det er ryddet opp i tekster og løpsheadinger. Noen proposisjoner er kjent fra før, andre er nye. Dette er noen av løpstypene som finnes (antall løp i nov/des i parantes);

 • Formløp (15)
 • Grunnlagsfordel hopper (15)
 • Tillegg v/poeng (12)
 • Løp åpent for høyere grunnlag, men med færre startpoeng (11)
 • Godtgjørelse hopper (6)
 • Skjønnsmessig handicap (6)

Totalt utgjør dette ca. 65 løp, eller ca. 12-13% av alle løp som skal avvikles. Det vil jobbes videre med at tekster knyttet til slike løp skal bli så forståelig som mulig – slik at selve teksten ikke skal være en årsak til og ikke melde hesten til et passende løp. Fremover vil det ikke legges opp til løp skrevet ut med skjønnsmessig handicap.

Sportrapp-løp

Løp utskrevet med sportrapp er ikke av ny dato. Dette kjenner vi fra før av som «spor etter grunnlag». Modellen ble forbedret da sportrapp ble bygd om, da gode startspor i annen rekke byttet plass med de dårligste startsporene i første rekke. Sportrapp er en måte og handikappe løp på, samt gi flere hester startmulighet på den enkelte bane.

Det er ingen tvil om at løpene fungerer klart best når det er et visst spenn i kvaliteten på hestene som møtes i løpet. Sportrapp poeng innenfor et gitt grunnlag kan i enkelte tilfeller gi enda bedre effekt enn sportrapp grunnlag der hester på vei opp i grunnlaget allerede kan være bedre enn de som står nærmest grunnlagstaket.

En del opplever sportrapp som negativt, og det er lett å glemme at hestene som har lavere grunnlag / startpoeng kan melde til disse løpene med «sikkerhet» for godt startspor.

Det er liten tvil om antallet løp skrevet ut med sportrapp har økt. Denne økningen henger også sammen med de utfordringer som det er pekt på innledningsvis – at spillproduktet blir dårligere når løpene blir mer gjennomsiktige. Dette er tallene for november og desember;

 • Totalt er det utskrevet ca. 80 løp med sportrapp i perioden.
 • Dette utgjør drøyt 15 % av løpene som er utskrevet.

Som beskrevet tidligere er løp skrevet ut med sportrapp et godt supplement brukt på riktig måte. Det kan synes som om antallet sportrappløp ligger noe høyt, og fremover er det viktig at dette brukes i proposisjoner hvor det forhåpentligvis gir en god effekt i forhold til fyllingsgrad, det utøker løpstilbudet og bedrer løpets spillkvalitet.

Løp begrenset på startpoeng

Løp som er skrevet med begrensning på antall startpoeng har vært mye brukt – spesielt i lunsjtrav. Dette har vært gjort med samme bakgrunn som nevnt tidligere – og få hester med tilsvarende klasse til å møte hverandre, samt at det skal bli interessant spillemessig. Det er grunn til å være oppmerksom på at antallet løp med begrensning på startpoeng er kraftig redusert i takt med bortfallet av lunsjtrav.

Løpsutskrivning i 2020

Løpsutskrivning er tidligere besluttet lagt til Sportsavdelingen hos Norsk Trav. For 2020 legges det opp til et opplegg hvor Sportsavdelingen sammen med den enkelte bane går igjennom planer for kommende år. Dette vil være rammer for løpsutskriving, herunder antallet løp forbeholdt ulike grupperinger (monte, ungdommer, amatører etc.). Det vil legges opp til frister for banene om å komme med konkrete innspill til den kommende løpsutskriving. Videre vil det sendes ut korrektur til banene med forslag til løpsutskriving med forhåndsbestemte frister for tilbakemelding. Utkast til løpsutskriving for januar og februar er gjort, og er utsendt til banene for korrektur.

Fyllingsgrad og starter pr. hest

Det finnes helt sikkert mange måter å måle hvor vellykket eventuelt lite vellykket en løpsutskriving er. Vi har ingen problemer med å se at det finnes forbedringspotensial. Samtidig viser statistikken for øyeblikket en positiv utvikling i antall hester pr. løp, og ikke minst en positiv utvikling i antall starter pr. hest.

 • Pr. utgangen av oktober har det i år startet 9,86 hester pr. løp – mot 9,92 på samme tidspunkt i fjor. Altså en nedgang med 0,06 hester pr. løp.

Ser vi dog de siste månedene isolert er det bedre sammenlignet med i fjor, og vi kommer nærmere fjorårstallet måned for måned.

 • August: 9,82 hester pr løp i 2019 – mot 9,53 hester pr. løp i 2018. En forbedring med 0,31 hester pr. løp.
 • September: 9,98 hester pr løp i 2019 – mot 9,83 hester pr. løp i 2018. En forbedring med 0,15 hester pr. løp.
 • Oktober: 10,13 hester pr løp i 2019 – mot 9,81 hester pr. løp i 2018. En forbedring med 0,32 hester pr. løp.

Fyllingsgraden er selvsagt påvirket av antallet løp som er avviklet. Derfor er antall starter pr. hest ett enda mer interessant måleparameter. Antall starter pr. hest har økt, og har ikke vært høyere i løpet av den siste 10-års perioden enn det er så langt i år. Spesielt gjelder dette kaldblodshester. Her har utviklingen de siste fem årene gått i riktig retning. Ved utgangen av oktober i år har hver startende kaldblodshest gjort 0,41 flere starter pr. hest enn de hadde gjort på samme tidspunkt i 2014.