Weums corner

Skrevet av Styreleder Knut Weum,  03.05.2019
Artikkelbilde
Styreleder Knut Weum

Da er årets generalforsamling over og corner er tilbake.

Føler det er riktig å starte med å takke alle som støttet meg under valget. Samtidig er det viktig at vi blir en hel familie fremover og finner arbeidsformer som også blir godtatt av de som støttet Trond Olav. Travet har ikke tid til omkamper i den tiden vi nå går inn i både økonomisk og strategisk. Det er også en glede å ønske de nyvalgte velkomne i styret, Torstein Grande fra Snåsa som styremedlem og Erik Skjervagen fra Fyresdal som vararepresentant. Det første styremøte blir på Jarlsberg 18. mai kl. 10.00.

Det er flere tunge saker som nå nærmer seg sluttbehandling i styret. Først ut blir ansettelse av daglig leder i Norsk Trav AS. Dette vil skje på overnevnte styremøte. Her har det vært en ryddig prosess som har fulgt de retningslinjer som styret satte opp i desembermøtet 2018. Det var totalt 20 søkere, herav 5 kvinner. Det er gjennomført flere runder og før sluttbehandling i styret står man igjen med to meget gode og likeverdige kandidater.

En annen sak som styret har brukt god tid på er vurderingen av ny inntektsfordelingsmodell. De seneste to årene har den nåværende modellen «gått ut på dato». Først og fremst fordi betydelige provisjonsbeløp for banene har forsvunnet ved at spillerne i betydelig grad har gått fra spill hos kommisjonær til elektroniske plattformer. Det er også en økonomisk utfordring for banene at antall løpsdager synker. Først og fremst fordi antall starthester synker og dette medfører for dårlige spilleløp som igjen kan være en av flere grunner til at omsetningen går ned.

Denne situasjonen blir ikke bedre ved at Norsk Rikstoto har signalisert en reduksjon i budsjett og overføringer med 25 millioner kroner ut 2019. Hvordan fordelingen her skal bli er i drøftingsfasen mellom NR, galoppen og oss. Her er det bare å håpe på en endelig avklaring før styremøtet 18. mai. Vi har skriftlig gitt NR et tilbud om fordeling på 70% på NR og resten på de to stifterne. Begrunnelsen ligger i hvor mye banene har redusert siden 2014 og frem til i dag.

Før vi går videre med saken inntektsfordelingsmodell, som nevnt ovenfor, må vi få på plass nye avtaler mellom NR og DNT, mellom NR og Norsk Trav og mellom Norsk Trav og driftsselskapene. Dette arbeidet har gått sin gang administrativt over tid. Nå er man inne i sluttfasen før saken skal opp på styrets bord. Målet er at dette arbeidet skal være avsluttet før vi kommer til 1. august.

Bjerke Trav Eiendom er også en utfordring når lokale grupperinger protesterer på forhold som har pågått siden 2010 og skjøt fart i 2012. Det er en kjensgjerning at Parkering Nord og 40 mål av sørfeltet er solgt. Status i dag er at det blir et informasjonsmøte og oversendelse av korrigeringer i juni, deretter sender Oslo Kommune ut saken til offentlig gjennomsyn.

Internasjonalt har dere sikkert fått med dere den gryende aggresjon som sveiper over Europa etter stygg driving i Italia. Et annet forhold som er gledelig er at to nye land nå ratifiserer Europakonvensjonen mot manipulering av sportsresultater, og dermed er betingelsene oppfylt for at Konvensjonen kan tre i kraft. Siden dette dreier seg om grunnreglene for sport og spill i Europa, med bl.a. kriminalitetsforebyggende tiltak og tiltak for å motvirke spillavhengighet, manipulasjon av resultater og ulovlige spilltilbud, krav til spill organisering og -former m.v. er det grunn til å anta at flere land nå vil se seg tjent med å være med fra starten av, for å unngå at det som etter hvert vil bli et europeisk regelverk utformes uten at man selv sitter ved bordet. I dette arbeidet er vi en sterk pådriver for at Den Europeiske Travunionen skal engasjere seg i det videre arbeid.

Planen var å representere på NM for amatører i denne helgen, men det har ikke vært mulig å få flybilletter så derved må jeg bare ønske deltakere og arrangør lykke til. I stedet deltar jeg på Hestens dag på Jarlsberg.


Ha en fin weekend!

Hilsen
Knut Weum
Styreleder