Endringer i karenstider

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  19.12.2019
Artikkelbilde

Fra 1.januar 2020 trer endringer i DNTs Dopingreglement og Forbuds- og karenstidsbestemmelser i kraft. Her er de viktigste endringene.

DNTs DOPINGREGLEMENT:
Reglementets navn endres fra Dopingreglement til Antidopingreglement for å være i tråd med det arbeidet som DNT bedriver, som er et antidopingarbeid. Videre innføres det en egen formålsparagraf (§ 1) for å synliggjøre organisasjonens overordnede mål med det antidopingarbeidet som bedrives.

Det er nå gjort ytterligere tiltak for å skille mellom brudd på DNTs Antidopingreglement av ulike karakter og alvorlighetsgrad. På den ene siden er anledningen til å tilby forenklet saksbehandling (§19), med et dertil tilhørende administrativt gebyr (§14), utvidet. Denne muligheten vil nå kunne tas i bruk også i tilfeller av regelstridig oppbevaring av medisiner og medisinsk utstyr (§ 3(8)), og tilfeller der man unnlater å etterkomme dopingkontrollørens anvisning (§3(7), i tillegg til mangelfull føring av helsekort (§ 3(9)) som allerede har vært omfattet. Det gjøres oppmerksom på at det uansett kun er saker av mindre alvorlig karaktter som vil kunne kvalifisere til forenklet saksbehandling, alvorlige regelbrudd vil fremdeles medføre anmeldelse til DNTs Domskomité.
På den andre side er det tatt inn bestemmelser som medfører straffeskjerpelse for personer som bryter ilagt utelukkelse (§3(12)). Som et ledd i dette er det gjort en presisering av at det vil kunne ilegges forbud mot å delta i trening og arbeid med hester som er registrert på en treninsliste i den perioden en person er ilagt utelukkelse etter Antidopingreglementets bestemmelser (§13(1) c)).

Videre er det gjort en presisering for sanksjonsbestemmelsene (§13) slik at det nå fremkommer tydeligere at også andre personer enn hestens ansvarlige trener kan sanksjoneres ved overtredelse av Antidopingreglementets bestemmelser. Dette innebærer ikke at treners ansvar for hester registrert på egen treningsliste minimeres, men kan komme til anvendelse i saker der det er åpenbart at andre personer enn trener har opptrådt klanderverdig i forhold til Antidopingreglementets bestemmelser, eller medvirket til slik handling. Det er selvfølgelig fremdeles en forutsetning at dette er personer som kan sanksjoneres innenfor DNTs selvdømme, jf. Løpsreglementets §§ 1-1 og 1-5. Når det gjelder ansvarlig treners ansvar, fremkommer det nå tydelig at dette også omfatter personer vedkommende har ansatt eller som på annen måte deltar i arbeid med hestene (§ 2(3)).

FORBUDS- OG KARENSTIDSLISTE:
Forbuds og karenstidsbestemmelsene til Det Norske Travselskap er revidert i samråd med de andre nordiske landene, og her følger en liten oppsummering av de viktigste endringene. I tillegg er det gjort noen mindre justeringer i oppsettet for å forenkle oppbyggingen av listen.

  • All laserbehandling får igjen 96 timers karenstid

De skandinaviske trav- og galoppforbundene har tidligere forkortet karenstiden for behandling med laveffekt-laser, slik at det kun har vært forbudt på løpsdagen. Denne beslutningen førte til tolkningsproblemer regelverket, samtidig som det kom i konflikt med gjeldende bestemmelser. Derfor gjeninnføres karenstid på minimum 96 timer for alle laserbehandlinger.

  • Advarsel mot fôrtilskudd

Det bør legges til grunn at fortilskudd eller andre formuleringer og tilskudd som har, eller hevder å ha en effekt på hester er forbudt å benytte i forbindelse med konkurranse. Slike produkter er ikke underkastet kvalitetskontroll slik legemidler er, og det er ikke mulig for DNT å kontrollere, undersøke eller vurdere innholdet i slike produkter.

Antidopingreglementet gjeldende fra og med 1.1.2020 

Oppdatert karenstidsliste finner du her finner du her.