Generalforsamling i travlagene

Skrevet av Anette Leiren,  14.11.2018
Artikkelbilde

Det nærmer seg generalforsamling i travlagene. I henhold til DNTs lov skal alle travlag avholde sin generalforsamling i løpet av januar måned.

Vi minner om følgende:

  • Det innkalles til generalforsamling minimum 2 måneder før.
  • Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minimum 3 uker før generalforsamlingen.

Angående stemmerett/valgbarhet så må man være fylt 16 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, herunder også:
- Alle må ha betalt kontingent for beretningsåret (2018)
- Nye medlemmer må ha vært medlem av laget de siste 3 månedene

Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlem i travlaget minimum siste 3 måneder.

Valgkomiteen har en viktig jobb!  Vi presiserer lovendringen som ble vedtatt på generalforsamlingen 2014. "Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre" (§2-5)

Vi anbefaler at valgkomiteen utarbeider en momentliste over ønskelige kvalifikasjoner/personligheter som styret bør inneha. Eksempel på dette er:

- Ha dokumentert interesse for norsk travsport.
- Ha tilstrekkelig tid til utføring av vervet.
- Ha sportslig innsikt i travsporten.
- Kjenne til travets organisasjonsform og virksomhet.
- Positive holdninger til sporten/organisasjonen.
- Inneha personlige forutsetninger for å bidra til lokal og norsk travsports utvikling i sin helhet.
- ”Gjennomføringsevne”. Organisering. Kreativitet.
Viktige personlige faktorer er samarbeidsevne, åpenhet, toleranse, engasjement, lojalitet overfor lover/vedtak.

For å danne et utviklende styre er det viktig at sammensetningen av medlemmer innehar ulike kvaliteter som igjen utfyller hverandre i felleskap (styret).