Informasjon om import av grovfôr

Skrevet av Avdeling for hestevelferd,  31.07.2018
Artikkelbilde

Mangelen på grovfôr har gjort behovet for import vesentlig større enn normalt. I den forbindelse er det viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder og hvilke risikovurderinger som må foretas.

Ved innførsel av grovfor vil det alltid være en risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gjøre dyr og mennesker syke.

Alle som importerer fôr er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket, og det er importøren som er ansvarlig for at fôret er trygt. I dette ligger det at fôret ikke medfører helsefare for mennesker eller dyr, eller gjør mat fra matproduserende dyr helsefarlig eller uegnet som mat. Fôret skal heller ikke spre plantesykdommer eller uønskede planter.
Som importør av grovfôr må man forsikre seg om at dyrehelsesituasjonen i området ikke utgjør en risiko for bruken av fôret i Norge. Her har veterinærinstituttet, på vegne av Mattilsynet utarbeidet egne risikovurderinger som må legges til grunn:

Foreløpig risikovurdering import av grovfôr for Mattilsynet.

Tilleggsvurdering av risiko ved innførsel av grovfôr fra Island, USA og Canada.

Videre gjelder at det kun er tillatt å importere grovfôr fra virksomheter som er underlagt de samme krav til kvalitetssystemer som i Norge. For hvert parti med grovfôr skal det føres registrer over hvem importøren har kjøpt fôret av og hvem det har blitt solgt videre til.
Kravene til kvalitetssystem hos förvarevirksomheter er beskrevet i Förhygieneforskriften, artiklene og vedlegg II.

Importører av grovfôr skal være registrert hos Mattilsynet slik at behovet for å føre kontroll med både virksomheten og varepartiene ivaretas. Alle typer registering gjøres via deres skjematjeneste.

Fordi høy og halm er vegetabilske fôrmidler som er forbundet med større risiko for spredning av smittestoffer enn produkter som er varmebehandlet eller ensilert, må dette gjennom en veterinær grensekontroll dersom det er importert fra land utenfor EU, inkludert Island.
Det er kun lov til å importere høy og halm fra følgende land utenfor EU: Australia, Canada, Sveits, Chile, Grønland, Island, New Zealand, Serbia, USA og deler av Sør-Afrika.
Høy og halm fra disse landene skal alltid følges av et helsesertifikat der myndighetene i avsenderlandet har attestert for at kravene i norsk regelverk er oppfylt.

Mattilsynet, sammen med Veterinærinstituttet, har publisert viktig informasjon for både importører og kjøpere av grovfôr fra andre land:

Pressemelding fra Mattilsynet; Slik gir du hesten trygt fôr

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/dette_maa_du_vite_hvis_du_skal_innfore_hoy_og_halm_fra_utlandet.31792

https://www.vetinst.no/nyheter/muligheter-og-smitterisiko-ved-innforsel-av-grovfor