Pressemelding – Kaldblods avlsplan

Skrevet av Marius Hoel Lundstein ,  06.04.2018
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto. Foto: Egle Morstad

Norsk-Svensk Kaldblodskomite hadde et møte den 27. mars der revidering av avlsplanen var det eneste temaet på agendaen. 

Planen er at et komplett forslag til revidert avlsplan skal kunne presenteres for respektive styrer, DNT og ST, senest i september 2018 med målsetting om å kunne tre i kraft fra 2020.
Spørsmålene knyttet til innavl er et av de absolutt viktigste punktene i avlsplanen for å verne om rasens framtid. I forbindelse med møtet ble det presentert foreløpige og ennå ikke publiserte forskningsresultat fra genomiske analyser på 664 hester, hvorav 361 norske og 303 svenske. Resultatene viser at den genetiske innavlsgraden ligger på linje med den tidligere beregnede, men skiller litt da genomiske analyser muliggjør en øket korrekthet i estimatene. Detaljerte resultater forventes å bli tilgjengelige i løpet av sommeren i forbindelse med publisering av forskningsartikler fra prosjektet. 

I den Norsk-Svenske Kaldblodskomiteen sitter de norske representantene Ole Ødegaard, Elin Bergseth, Tone Blindheim og Tron Gravdal og fra svensk side Marita Arvidsson, Carl- Erik Sandström og Christina Olsson.

Fremdriftsplan for revidering avlsplan

DNTs styre behandlet fremdriftsplan for revidering av avlsplan for kaldblodshester i sitt styremøte fredag 2. mars, og fattet følgende vedtak;

S 5-4/18 Fremdrift avlsplan for kaldblods

Avlsplanen for kaldblods ble sist revidert i 2011. I henhold til avlsplanen skal den revideres senest hvert tiende år. Det er stort engasjement i forhold til denne revideringen, og det er viktig at revideringsprosessen oppleves som åpen og forutsigbar. Administrasjonen la frem forslag til fremdriftsplan for revidering av avlsplanen.

Styrets vedtak:

Den foreslåtte fremdriftsplanen vedtas med forbehold om at all tilgjengelig forskning på forhold som kan spille inn på kaldblodsavlen gjøres tilgjengelig i prosessen.

Slik ser fremdriftsplanen ut;

Mars 2018      Fremdriftsplan for revideringsprosessen vedtas i styret

                        Presenteres for Norsk/Svensk Kaldblodskomite.

Mai/juni 2018 Avlsplanen behandles i DNTs avlskomite, og oversendes DNTs styre for videre behandling.

Juni 2018        Allerede vedtatt forbud mot søsken og halvsøskenbedekning føres inn i avlsplanen gjeldene fra 2019.

August 2018   Etter ferdig behandling i avlskomite og DNTs styre sendes forslag til endringer ut på høring i          travlag/forbund og til samarbeidene organisasjoner.

Høsten 2018   Avlsplan kaldblodshester et av temaene på de forbundsvise høstkonferanser.

Vinter 2018    På bakgrunn av høringsinnspill behandles avlsplanen på nytt i Avlskomite og Norsk/Svensk kaldblodskomite, før den endelig vedtas i DNTs styre.

Juni 2019        Full revidering av avlsplanen vedtas – og ny avlsplan gjøres gjeldende fra 2020.