Dommen er falt i Tengsareid-saken

Skrevet av Anette Leiren,  25.04.2018
Artikkelbilde

Agder Lagmannsrett avsa dom 23. april i saken mellom Åsbjørn Tengsareid og Skatt sør. Lagmannsretten tilsidesetter Tingrettens dom og medfører at trenere og kusker må betale MVA av premie- og oppsittpenger.

Det Norske Travselskap er grunnleggende uenig i dommen, som er et alvorlig anslag mot hestesportens framtid hvis den blir stående. Dommen vil skade økonomien til trenere, kusker og eier og ytterligere svekke det økonomiske grunnlag for norsk hestenæring som utgjør 16500 årsverk. Dette kan norsk hestesport ikke leve med, og vi forventer at de politiske myndigheter griper inn hvis dommen blir stående.

Domspremissene er så ensidig bygd på statens fortolkninger som ikke tar hensyn til innholdet i i våre lover og regler som er grunnlaget for all aktivitet på våre baner. Premie- og oppsittpenger i hestesporten underlagt DNT har aldri tidligere blitt tolket inn under MVA regime. Etter DNT sin oppfatning burde dette danne presedens for næringen slik det fremkommer i retningslinjer i skattedirektoratets manual for bransjen i 2012.

Statens fortolkning av regelverket har vært den samme siden 2000 tallet og mer enn 25 bokettersyn uten merknader. Senest gjentatt i Prop.1. LS  2014, ingen MVA på premiepenger. Staten opptrer nå uventet og uforutsigbart i denne sammenheng. Det er til stor skade for bransjen og usikkerhet for 16500 årsverk spredt over hele landet. Bransjen er en av de mest distriktsvennlige næring i dette landet.

Retten støtter statens fortolkning der Det Norske Travselskap er en tjenesteformidler mellom eier og kusk. Sannheten er at hestesporten har egne lover og regler for all aktivitet i DNTs regi. Når hesten er starterklært i henhold til DNTs regelverk er alle rettigheter overført til DNT til løpet er gjennomført. Dette er det som er kontrakten og ikke som retten slår fast som hovedbegrunnelse – kontrakt mellom hesteeier og kusk.

Lagmannsretten godkjenner skatteetatens krav om inndragning av MVA på premier og oppsitt med tilbakevirkende kraft fra 2014 og disse beløpene er:

Totalt utbetalt oppsitt penger i perioden                        kr. 35.632.300

Totalt utbetalt premiebeløp i perioden                           kr. 73.445.947

Når mer enn 80% av trenerne driver sin virksomhet som personlige selskaper så er det lett å forstå at etterskuddsvis inndragning av kr.21.815.649 i denne gruppen der de fleste er lavtlønnede så nærmer vi oss fort en konkursbølge med de tragedier som følger.

Prosessfullmektigene har etter en foreløpig vurdering av dommen anbefalt at saken ankes til Høyesterett. Styret i DNT vil treffe sin beslutning så raskt som mulig.

Dersom dommen blir rettskraftig vil det ha tragiske konsekvenser både for involverte aktører og hestesporten.

Kontaktpersoner:
Styreleder Knut Weum - tlf. 91644639.
Svein Morten Buer - tlf. 90035395
Adv. Per Oskar Tobiassen -  tlf. 98206269                  
Adv. Rune H. Eriksen - tlf. 90106817