Endringer i DNTs Dopingreglement

Skrevet av Avdeling for Hestevelferd,  05.01.2016
Artikkelbilde

Nytt Dopingreglement og revidert utgave av Forbuds-og karenstidslisten trådte i kraft fra og med 1.1.2016.

Det nye reglementet er publisert på denne nettsiden både under fanen "Lover og reglement, og "Hestevelferd". Nedenfor gis en kort redegjørelse for endringene.

Arbeidet med å revidere DNTs Dopingreglement har pågått gjennom store deler av 2015, og i denne prosessen har DNT hatt et utøket samarbeid med de øvrige Skandinaviske landene der formålet har vært en enda større grad av harmonisering av våre reglement og bestemmelser.
Endringer som er utarbeidet gjennom dette samarbeidet fremkommer blant annet i Dopingreglementets
§§ 1 d), 3 og 11 a)

På generell basis inneholder endringene i reglementet både en del omdisponeringer av innholdet (eks. så er vedleggene nå tatt inn i selve reglementet (§§2,3,6)), presiseringer av allerede gjeldende bestemmelser, samt endringer som medfører en enda tydeligere og mer offensiv linje i DNTs Antidopingarbeid.

DNT anser det som særdeles viktig at Dopingreglement sikrer antidopingarbeidet nødvendig virkemidler til å foreta undersøkelser og prøver i tilfeller der det er grunn til å mistenke uregelmessigheter.
I hestesporten, som i annen idrett, ser man en utvikling der nye stoffer/preparater med svært kort deteksjonstid kommer på markedet. Dette stiller krav til det arbeidet som skal utføres, og gjør at andre tester og nye virkemidler må kunne tas i bruk. Med dette som bakgrunn, er det nå inntatt en utøket hjemmel i § 1 c) hva gjelder hvilke prøver som kan tas av hester som et ledd i antidopingarbeidet. Alt biologisk materiale, samt annet materiale som har vært i kontakt med hesten (eksempelvis bandasje/bandasjeunderlag) skal det nå kunne tas prøve av. 
I § 6, om dopingkontroll, er det videre vedtatt at DNT skal ha mulighet for å ta hest i forvaring, og eksempelvis sette denne inn på en klinikk for videre/oppfølgende prøvetaking.

DNTs Dopingreglement må videre gi rom for at enhver sak som omhandler brudd på reglementet må kunne vurderes skjønnsmessig hva gjelder alvorlighetsgraden av regelbruddet, og herunder hvilken videre saksbehandling dette skal medføre. Slik skjønnsmessig vurdering vil bli gjort i samarbeid med NEMACs ekspertgruppe, og Skandinavisk Dopingkomité.  
Som en del av denne tankegangen, er det nå vedtatt endringer i reglementet som skal sikre/synliggjøre at positive dopingprøver tatt utenfor konkurranse (treningsprøver) i gitte tilfeller vil være av like stor alvorlighetsgrad som en positiv dopingprøve tatt rett etter konkurranse. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der hesten allerede er starterklært til travløp. Endringer som understøtter dette fremkommer i §§ 2 b), 10 og 11.

I tillegg gjelder at tilfeller av mindre alvorlig brudd på bestemmelsene om føring av helsekort skal kunne gi grunnlag for å tilby ansvarlig innmelder en forenklet saksbehandling, som igjen vil medføre et administrativt gebyr dersom det vedtas. Slike endringer er å finne i §§ 12 og 17 (11).

Travponni omfattes av DNTs Dopingreglement, men det har vært nødvendig å utarbeide egne sanksjonsbestemmelser ved et eventuelt regelbrudd, da personer som oppgis som ponniens trener ofte er mindreårig. Sanksjonsbestemmelser for ponni er å finne i § 11 (3), hvor det fremgår at man både kan ansvarlige gjøre den som er registrert som ansvarlig foresatt for innehaver av ponnien. Det vil også  i større grad være aktuelt å ilegge startforbud for ponnien, enn hva som er vanlig i saker som omfatter travhest.

DNTs Forbuds- og karenstidsliste utarbeides i samarbeid med de øvrige de øvrige nordiske landene gjennom NEMAC.

Både Dopingreglementet og Forbuds- og karenstidslisten er nå publisert med de viktigste endringene markert i rødt.