Nytt reglement for 2017

Skrevet av Sportsavdelingen/Avdeling for hestevelferd,  23.12.2016
Artikkelbilde

Styret i DNT har vedtatt nye reglementer som trer i kraft fra og med 1.1.2017.

Nedenfor gis en beskrivelse av endringer inntatt i henholdsvis DNTs Løpsreglement, Dopingreglement og Lisensbestemmelser, i tillegg til en beskrivelse av noen av endringene/presiseringene i DNTs Utstyrsliste.

LØPSREGLEMENTET 2017

Reglementets virkekrets - § 1-5, pkt. 7:
Personer knyttet til praktisk arbeid med travhest/ponni er nå definert til eksempelvis å være stallansatte, hovslager, veterinærer og alternative behandlere.
Med denne endringen skjerpes trenerens objektive ansvar ytterligere, og det er svært viktig at ansvarlig trener av hest inngår avtale med det støttepersonell vedkommende benytter for å sikre at de vil anerkjenne og respektere DNTs regelverk.

Utstedelse og inndragning av lisens, §§ 2-2 og 2-3:
På et generelt grunnlag presiseres viktigheten av at DNT kan gjøre reelle vurderinger av den som søker lisens hos oss. Det kan være ulike grunner til at en slik vurdering er påkrevet, og utgangspunktet vil alltid være hensynet til dyrevelferd, sikkerhet (også spillsikkerhet) og travsportens omdømme.

I tilfeller der det foreligger mistanke om alvorlige brudd på Lov om dyrevelferd eller DNTs Dopingreglement, kan DNT administrativt inndra lisens for en kortere periode (tre uker). Dette gjøres for å sikre DNT handlingsrom for et raskt agerende i tilfeller der det av hensyn til dyrevelferden eller travsportens omdømme anses nødvendig, men samtidig uten at utøvernes rettsikkerhet forringes. Etter tre uker vil saken måtte bringes inn for Domskomiteen med begjæring om suspensjon dersom dette anses nødvendig.

Forbud mot å inngå veddemål, § 2-6:
I henhold til nytt reglement vil det også være forbudt for ansvarlig trener av hest å inngå veddemål om løpsresultatene i løp der treneren deltar med hest(er).
Forbudet gjelder altså det angjeldende løp, i motsetning til kusk/rytter der forbudet gjelder hele løpsdagen, men dersom løpet inngår i et kombinasjonsspill vil man heller ikke kunne levere spill til dette.

Aldersgrense for løpsfunksjonær, § 3-1:
Nedre aldersgrense for løpsfunksjonær settes til 16 år.

Funksjonærers habilitet, § 3-5:
For dommersekretæren er bestemmelsen skjerpet slik at vedkommende ikke kan fungere den løpsdag vedkommende er inhabil.

Norske rekorder, § 5-6:
Det vil kun være rekorder satt på travbaner innen Norden som kan registreres som norsk rekord.

Terminliste og proposisjoner til travløp, § 7-1:
Et færre antall løpshester har medført et økende behov for at DNT har et overordnet ansvar for utskrivning av løp, samt godkjenning av terminlistene også for regionale premiekjøringer og lokale travløp uten totalisator.

Innmelding, § 7-3:
Unntak fra hovedregelen om at hest/ponni og kjører/rytter skal fylle krav om startberettigelse på innmeldingsfristens utløp er nå angitt spesifikt. Nytt unntak er tilfeller der ansvarlig trener fradømmes sin lisens, hvilket innebærer at hester som allerede er innmeldt/starterklært til travløp tidspunktet hvor treneren lisensen inndras, blir strøket fra løpet.

Dyreetiske normer, § 10-1:
De dyreetiske normene skal gjelde også i forbindelse med trening av hest/ponni. Hest/ponni skal ikke utsettes for treningsmengder eller metoder som ikke er forsvarlige eller etiske.

Nedgradering av hester, § 12-1, pkt. 1 og 3, e) og f):
Banedommernemnden gis anledning til å flytte hester ned på premielisten, i stedet for å diskvalifisere, i tilfeller der en ekvipasje har sjenert, eller på annen måte hindret, forstyrret eller oppholdt annen ekvipasje på oppløpet. Tilsvarende som for diskvalifikasjon skal vilkåret om sannsynlighetsovervekt for at den skyldige ekvipasje har oppnådd en bedre plassering i mål foreligge.
Nedgradering skal kun brukes i de tilfeller hvor det foreligger en «marginal forbedring» av plasseringen i mål, begrenset til én til to plasseringer.
Endringen vil tre i kraft fra og med 1.februar 2017.

Kontrollveiing av montérytter, § 12-1, pkt. 1, h):
Dersom montérytter ikke møter til kontrollveiing overhodet, vil ekvipasjen bli diskvalifisert.

Innmeldings-/startforbud for hest, § 12-7:
Endringen er ment å gi banedommernemnden bedre mulighet for å fatte vedtak som ivaretar dyrevelferden ved at de nå kan ilegge et kortere innmeldingsforbud og med krav om friskmelding fra veterinær. Innmeldingsforbudet skal ha en minimumslengde på fem dager, men kan utøkes dersom dette anses nødvending. Dersom særlige grunner tilsier det, kan også krav om prøveløp ilegges.
Stevneveterinæren gis mulighet til å ilegge krav om at hesten skal gjennomgå spesielle undersøkelser som en del av friskmelding fra veterinær. Dette kan for eksempel være krav om tredemølle-endoskopering for hester som har falt i banen.
I særlige tilfeller kan DNTs administrasjon ilegge hest/ponni innmeldings- eller startforbud for enten uregjerlig opptreden, eller av dyrevelferdsmessige grunner.

Sikkerhetsbestemmelser, § 13-2:
For å minimere risikoen for ulykker og/eller farlige situasjoner pålegges ansvarlig trener, eller annen representant for hesten, å sette seg inn i lokale bestemmelser ved opphold på anlegg eid eller finansiert av DNT.

LISENSBESTEMMELSER 2017

Felles krav for alle lisenser, pkt. 5:
DNT innfører fra og med 2017 en bestemmelse tilsvarende idrettens WADA-kode som innebærer et forbud for alle personer lisensiert av DNT mot å ansette eller samarbeide med personer som soner utestengelse for brudd på DNTs Dopingreglement.
Utestengelse for brudd på DNTs Dopingreglement ilegges i tilfeller der vedkommende er dømt for forsettlig eller grov uaktsom overtredelse av dopingreglementet, og bestemmelsens hensikt er blant annet å hindre bruk av «skyggetrenere».
For at antidopingarbeid skal fungere optimalt er organisasjonen avhengig av et regelverk som evner å demme opp for omgåelse, eller forsøk på omgåelse, av de straffereaksjoner som blir ilagt. Dette er bakgrunnen for at DNT også vil jobbe for å få denne bestemmelsen implementert i UETs International Agreement On Trotting Races.

DNTS DOPINGREGLEMENT

Sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene, § 11:
Bestemmelsene om sanksjoner ble i 2016 tatt ut av UETs Agreement On Trotting Races, med den begrunnelse at dette skal hjemles i medlemslandenes reglement.
Ved forsettlig og grovt uaktsomme regelbrudd vil utelukkelse være den sentrale del av sanksjonen, og endringen legger til grunn at botens størrelse skal fastsettes skjønnsmessig i den enkelte sak.

I Dopingreglementet for 2017 gis det videre anledning til å skjerpe sanksjonen ved gjentakende overtredelse av det objektive treneransvaret.

DNTs UTSTYRSLISTE

Generell informasjon:
Alt utstyr som tillates brukt i forbindelse med travløp skal være godkjent i medhold av DNTs Utstyrsliste. Dersom utstyret ikke er beskrevet i listen, er det heller ikke tillatt. Det utstedes ikke dispensasjon for bruk av annet utstyr enn det som fremkommer av listen. I medhold av Lov om Dyrevelferd vil noe utstyr kunne være forbudt å benytte også i trening og/eller aktivitet utenfor DNTs virkeområde.
Utstyr skal alltid benyttes i henhold til utstyrets opprinnelige formål. Dette innebærer at det å modifisere utstyret, eller på annen måte anvende utstyret med annen hensikt enn det opprinnelige bruksområdet, ikke er tillatt.
DNTs utstyrsbestemmelser gjelder fra og med én (1) time før start første travløp (herunder medregnet ponni-, prøve-, og mønstringsløp), og til og med 15 minutter etter at siste travløp er gjennomført den aktuelle løpsdagen.

Effektforsterker til bitt:
Effektforsterker til bitt, den såkalte «Jaw breakeren» inntas på ordinære vilkår i Utstyrslisten. Det betyr at den kan benyttes, med de begrensninger som fremkommer av bestemmelsen, uten forutgående søknad om dispensasjon.

Sulkybestemmelser:
I tillegg til de allerede eksisterende bestemmelser om avstander mellom gaffel og hjul på sulkyen, vil det fra årsskiftet også gjelde at stålbøyle/støtte bak sulkysetet ikke kan stikke ut mer enn maksimalt 60 millimeter. Likeledes kan ikke hulrommet/åpningen i slik bøyle/støtte overstige 60 millimeter.
Dette kravet vil gjelde uavhengig av produsent og modell, og uavhengig av om sulkyen for øvrig er testet og godkjent av Hippos eller USTA.

Slagreim:
Hester som slår, eller gjør tydelige tegn til å ville slå, i eller i tilknytning til travløp, blir pålagt bruk av slagreim. Fra og med årsskiftet vil disse hestene i tillegg bli ilagt påbud om bruk av sjekkreim, enten fast eller automatisk.
Dersom hesten har slått kan banedommernemnden også ilegge hesten krav om bruk av langvogn. Som langvogn regnes også sulky av «speedster» type.

Hester som konkurrer uten sko (barfot):
Kravet til at hesten skal presenteres i konkurransemessige god stand innebærer også at hesten skal være forsvarlig skodd. Med forsvarlig skoing menes at hesten til enhver tid må være skodd for forholdene, skoingen må ikke utsette hesten for smerte eller ubehag, og hestens behov for beskyttelse av høvene er oppfylt.
Dersom hesten deltar i travløp uten sko (barfot) må ansvarlig innmelder forsikre seg om at hesten har tilstrekkelig gode høver til å gjennomføre løpet uten å bli sårbeint. Tilfeller der en hest ikke er forsvarlig skodd, eller blir sårbeint etter å ha konkurrert uten sko, vil bli sanksjonert.
Når en vurdering av om hesten har gode nok høver til å konkurrere uten sko gjøres, må det tas med i betraktningen at høvene også skal tåle å gjennomføre defilering og prøvestart(er), samt oppholde seg i banen under eventuelle forsinkelser og ved omstart(er).

Bruk av hjelm:
Kusk/rytters hjelm skal være CE godkjent i henhold til standarden EN 1384. Det tillates ikke at hjelmen påmonteres kamera eller feste til kamera, da dette er å anse som en modifisering som medfører at CE-godkjenningen ikke lenger vil gjelde.
Hjelm som tidligere har vært påmontert feste til kamera gjennom punktering av hjelmen, oppfyller ikke lenger sikkerhetskravene ved at den er påført skade.

DNTs Løpsreglement 2017

DNTs Dopingreglement 2017

DNTs Lisensbestemmelser 2017

DNTs Utstyrsliste 2017