Generalforsamlinger

Skrevet av Richard Ekhaugen,  11.09.2014
Artikkelbilde
Illustrasjonsfoto: Richard Ekhaugen.

I henhold til DNTs lov skal alle travlag avholde sin generalforsamling i løpet av januar måned, mens travforbundene skal avholde innen 15.mars.

Vi minner om følgende:
 •Det innkalles til generalforsamling minimum 2 måneder før.
 •Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende minimum 3 uker før generalforsamlingen.
 
Angående stemmerett/valgbarhet så må man være fylt 16 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (blant annet betalt kontingent/medlem av laget de siste 6 månedene).
 
Valgkomiteen har en viktig jobb! Vedlagt følger instruksen som DNTs valgkomité arbeider etter:
http://www.travsport.no/DNT_Files/DNT%20lover%20og%20regler/INSTRUKS%20FOR%20VALGKOMITEEN%20vedtatt%20GF%202011.pdf.

Ønskelige kvalifikasjoner
Den kan fungere som en god rettesnor også for forbund og lag. Vi anbefaler at valgkomiteen utarbeider en momentliste over ønskelige kvalifikasjoner/personligheter som styret bør inneha.

Eksempel på dette er:
 - Ha dokumentert interesse for norsk travsport.
- Ha tilstrekkelig tid til utføring av vervet.
- Ha sportslig innsikt i travsporten.
- Kjenne til travets organisasjonsform og virksomhet.
- Positive holdninger til sporten/organisasjonen.
- Inneha personlige forutsetninger for å bidra til lokal og norsk travsports utvikling i sin helhet.
- ”Gjennomføringsevne”. Organisering. Kreativitet.
Viktige personlige faktorer er samarbeidsevne, åpenhet, toleranse, engasjement, lojalitet overfor lover/vedtak.

For å danne et utviklende styre er det viktig at sammensetningen av medlemmer innehar ulike kvaliteter som igjen utfyller hverandre i felleskap (styret). 

Viktig å merke seg
Det er viktig for valgkomiteene å merke seg endringen i DNTs lov som ble vedtatt på generalforsamlingen 2014, jfr §2-5 (fellesbestemmelser for all travsport organisert innen DNT): Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år eller yngre.

Ny er også denne fristen:
Generalforsamlingene i travforbundene skal avholdes innen 15.mars.