Oppsummeringsnotat fra DNTs Høstkonferanse

Skrevet av Generalsekretær Rune E. Gustavsen,  29.10.2012
Artikkelbilde

Fredag 26. og lørdag 27. oktober ble DNTs årlige høstkonferanse avholdt på Gardermoen.

Effektiviserings- og omorgansiseringsprosjeketet var hovedpunktet under årets Høstkonferanse.
Konferansen diskuterte ulike sider av prosjektet og en samstemt konferanse slutter seg til følgende konklusjoner:

1. Konferansen støtter initiativet fra NR/DNT og myndighetene hvis målsetting er å øke overføringene til de aktive (hesteeiere, oppdrettere etc.) ut fra den totale verdiskapningen i en samlet norsk travsport.

2. NR vil fremover fokusere mer på spillet for å skape inntekter. DNT vil drive sportssiden, banene og forestå organisasjons- og eiendomsutvikling. Ref. ny driftsavtale mellom NR og DS’er.

3. Konferansen gir sin tilslutning til de presenterte skissene fra DNT (av 08.09.12) som påpeker en ny retning for DNT, med en sterkere og mer involvert sentralorganisasjon og et tett samarbeid med forbund, lag og driftsselskaper.
Det innebærer en ny lederstruktur innen dagens DNT organisasjon.

4. Eiersituasjonen i alle selskaper skal evalueres med tanke på hva som er best mulig fremtidig modell som kommer en samlet norsk travsport til gode. Økonomiske og praktiske sider vil bli hensynstatt før eventuelle endringer settes ut i livet.

5. Styret i DNT vil nå starte arbeidet med fase 2 i prosessen og konkretisere de ulike tiltak som støtter opp under hovedmålene definert i nevnte skisser. Tiltak og planer vil bli presentert og diskutert med berørte parter etter hvert som tiltakene operasjonaliseres.

Høstkonferansen 2012 gir styret i DNT mandat til å lede prosessen etter ovennevnte punkter.

Styret i DNT tar Høstkonferansens vedtak til etterretning og vil jobbe etter de oppsatte linjer i den kommende prosessen.

Gardermoen, 27.oktober 2012