Sanksjonsnormer for overtredelse av løpsreglement for travsport i Norge

27.08.2009
Artikkelbilde

Det har vært en del spørsmål angående sanksjonsnormer når det gjelder overtredelse av løpsreglementet. Her kommer retningslinjene for utmåling av sanksjon.

RETNINGSLINJER FOR UTMÅLING AV SANKSJON

 

Ved mindre og uaktsomme overtredelser kan reprimande/advarsel benyttes. Dette registreres i bøteregisteret.

I særskilte tilfeller kan sanksjonsnormene avvikes opp- eller nedad, dette skal i så fall oppføres i dommerprotokoll med beskrivelse av årsaken.

I særlig alvorlige og grove overtredelser kan rettighetstap/ kjøre-/ rideforbud fra og med tre dager til og med 4 uker benyttes i tillegg til bot. Rettighetstapet/kjøre-/rideforbudet iverksettes jf Løpsreglementet § 17-8.

 

Ved utmåling av reaksjon skal det legges vekt på løpets førstepremie, og type løp, slik at eksempelvis termininnskuddsløp eller kvalifiseringer til disse, mesterskap etc. kan medføre skjerpelse. Reaksjonens art og omfang skal avpasses etter overtredelsens art og de omstendigheter den er begått under. Det skal legges vekt på hvilke tap eller hvilken skade, eventuelt fare for samme, overtredelsen har medført eller vil medføre for andre. Gjentagelse skal medføre skjerpelse.

 

Overtredelser av Reglement for travsport i Norge som ikke er omhandlet i disse straffenormer ilegges sanksjoner som omhandlet i den enkelte bestemmelse eller i henhold til og med hjemmel i DNTs lov § 12-2 og Løpsreglementets kapittel 15.

 

1.         Kjørere deles inn i 5 kategorier ut fra antall kjørte løp foregående kalenderår.

            Kjører som i inneværende år passerer fjorårets antall kjørte løp, kan selv søke DNT om å bli plassert i ny kategori. I spesielle tilfeller kan DNT plassere kjørere i bestemt kategori.

 

2.         Antall kjørte løp                    Gjentagelsesperiode/

            foregående kalenderår          renvaskingsperiode

 

                     0 - 49                             9 uker                                    

                   50 - 99                             7 uker                                    

                 100 - 149                           5 uker                                                

                 150 - 249                           4 uker                                                            

                 250 og flere                      2 uker                        

                                                                                                                                

            STARTFORSEELSER:

                     0 - 99                             4 uker                                    

                 100 - 149                           3 uker                                                

                 150 - 249                           2 uker                                                                        

                 250 og flere                      1 uke  

 

3.         Gjentagelses-/renvaskingsperioden begynner å løpe dagen etter siste forseelse er begått. Ved ny forseelse i gjentagelsesperioden blir denne forlenget med en periode regnet fra dagen etter forseelsen. Forseelser begått samme dag i samme gjentagelseskategori rubriseres ikke som gjentagelsesforseelse. Forseelse begått tidligere enn i gjentagelsesperioden bortfaller. Forseelser regnes gruppevis og gjelder uansett totalisatorbane.


SANKSJONER FOR STARTFORSEELSER

 

TYVSTART – VOLTE – SAMT BRUDD PÅ LINJESTARTBESTEMMELSENE                            

Førstepremie

1. gang

2. gang

3. gang

t.o.m. 23.000,-

400,-

700,-*

1000,-*

23.100,- t.o.m. 100.000,-

500,-

1000,-

1500,-

f.o.m 100.100,-

1500,-

2500,-

5000,-

                       

HINDRE/FORSINKE STARTEN VED VOLTESTART (dårlig volting) SAMT BRUDD PÅ AUTOSTARTBESTEMMELSENE.

 

Førstepremie

1. gang

2. gang

3. gang

t.o.m. 23.000,-

500,-

800,-*

1200,-*

23.100,- t.o.m. 100.000,-

700,-

1400,-

2100,-

f.o.m. 100.100,-

3000,-

4000,-

5000,-

*For utøvere under 23 år, samt i monté benyttes kjøre-/rideforbud på h.h.v. 2 uker og 3 uker i stedet for bot, for 2. og 3. gangs gjentakelse i løp med førstepremie t.o.m. 23.000,-